نویسنده مقاله در زمان ارسال مقاله خود برای فصلنامه متعهد می گردد مقاله حاصل تحقیق و تلاش علمی خودش بوده و قبلا این مقاله در سایر فصلنامه های علمی و همایش ها و ... ارسال و پذیرش نشده و ارجاعت داخل متن مقاله  با رفرنس دهی دقیق و ذکر نام و مشخصات اثر مولفین اصلی بهره گیری شده و مسئولیت اخلاقی و قانونی و پیگیری حقوقی هرگونه تخطی از اینگونه موارد بر عهده نویسنده مقاله می باشد.