جانشین مدیرمسئول


دکتر مرتضی شعاعی رئیس دفتر تحقیقات کاربردی ف.ا.ا.اصفهان- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

مدیریت استراتژیک

 • mortezashoaei1360gmail.com
 • 09139187074

سردبیر


دکتر رسول آقا داوود استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

مدیریت

 • rasool_aghadavoodyahoo.com
 • 09133176627

دبیر تخصصی


دکتر مجید گیوی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا

الهیات- فلسفه

 • majid_giviyahoo.com
 • 09133187029

اعضای هیات تحریریه


دکتر قدرت الله خسروشاهی استادیار دانشگاه اصفهان

حقوق و جزا

 • gh.khosroshahiase.ue.sc.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر احمد شاهیوندی استادیار دانشگاه هنر اصفهان

جغرافیا

 • a-shahivandiase.ue.sc.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر رضا اسماعیلی استادیار دانشگاه آزاد

جامعه شناسی

 • r.esmaeilikhuisf.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر مرتضی سامتی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

اقتصاد

 • sametiase.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


حمید آتش پور استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

روانشناسی

 • sh.atashpourkhuisf.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


اکبر اعتباریان دانشیار دانشگاه اصفهان

 • etebariangmail.com
 • 09132105784