فرمت مقاله به لحاظ شکل ظاهر

1- تعداد صفحات مقاله بین 17 تا 25 صفحه در کاغذ A4 باشد.

2- چکیده مقاله شامل: موضوع، هدف و زمینه، روش ها، یافته ها و نتیجه گیری و تعداد کلمات به کاربرده شده در آن حداقل 100 و حداکثر 150 کلمه باشد.

3- واژگان کلیدی 6 واژه باشد.

4- مقدمه شامل تعریف موضوع طرح مسئله و بیان اهداف باشد.

5- بررسی پیشینه: موضوع و چهارچوب نظری و طرح پرسش ها یا فرضیات تحقیق

6- روش شناسی تحقیق: الگوی بررسی تعریف مفاهیم و فنون گردآوری و تحلیل داده ها

7- ارائه یافته ها، تجزیه و تحلیل و تفسیر آن ها

8- خلاصه و نتیجه گیری

9- پیشنهادات

10- منابع و مواخذ (فارسی- انگلیسی)

11- ترجمه انگلیسی صفحه اول(عنوان،نویسنده، چکیده و کلید واژه ها)

- فونت های مصوب برای تنظیم مقالات:

1- عنوان مقاله B Titr 14

2-عناوین فرعی(چکیده، کلیدواژه، مقدمه، پیشینه، روش شناسی، یافته ها، نتیجه گیری، پیشنهادات، منابع) B Zar 14

3- زیر عنوان های فرعی: B Zar 12

4- متن اصلی مقاله: B Lotus 14

5- متن انگلیسی : Times New Roman 12

6- عناوین شکل ها و جدول ها:  وسط چین B Lotus 12

7- متن داخل جداول: وسط چین B Lotus 12

8- پاورقی : B Lotus 12