هدف

تبیین رویکرد ها و راهبردهای مرتبط با نظم و امنیت اجتماعی

گفتمان سازی مباحث مربوط به نظم و امنیت استان در میان مجامع علمی و دانشگاهی و فرهیختگان و صاحب نظران

هموار نمودن بیش از پیش مسیر رشد و تعالی سازمان نیروی انتظامی با رویکرد علمی

بسط ارتباط و تعامل و همکاری علمی پلیس با نخبگان و صاحب نظران و مراکز علمی و پژوهشی

تلفیق علم با تجربه در  مدیران و فرماندهان در سطح کشوری و استانی در راستای اتخاذ تدابیر مدیریتی