ا

 • ادیبی سده، مهدی تحلیل جامعه شناختی جرایم در سکونتگاههای غیر رسمی شهر اصفهان ( منطقه 14) [دوره 1394، شماره 4، 1394، صفحه 1-22]

 • اسکندری، آرزو رابطه پذیرش نقش جنسیتی نوجوانان و اعتیاد به شبکه‌های مجازی در مراجعین به معاونت اجتماعی استان اصفهان در سال [دوره 1394، شماره 4، 1394، صفحه 105-113]

 • اعتماد، پیام ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان در مراکز خدماتی نیروی انتظامی [دوره 1394، شماره 3، 1394، صفحه 81-96]

 • الله مرادی پردنجانی، حجت بررسی نقش مدیریت فرهنگی، مهندسی فرهنگی و روش های فرهنگی - اجتماعی در پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی (مطالعه موردی استان اصفهان) [دوره 1394، شماره 4، 1394، صفحه 91-104]

 • امجدیان، حسین راه‌اندازی پلیس اصناف در پیشگیری از بروز بحران‌های صنفی در اصفهان [دوره 1394، شماره 5، 1394، صفحه 83-109]

ب

 • بیک محمدی، حسن مقایسه تطبیقی عوامل محیطی مؤثر بر احساس امنیت در محلات تاریخی شهر اصفهان [دوره 1394، شماره 5، 1394، صفحه 33-56]

 • بهرامی، امید سنجش و تحلیل مؤلفه‌های مدیریت دانش در میان کارکنان نیروی انتظامی استان اصفهان با تأکید بر تسهیل ارتباطات انسانی و اشتراک دانش در نیروهای مسلح [دوره 1394، شماره 6، 1394، صفحه 39-60]

پ

 • پیربلوطی، محمدقاسمی اثر بخشی روایت درمانی در طلاق عاطفی زوجین متقاضی طلاق توافقی شهرستان لنجان [دوره 1394، شماره 3، 1394، صفحه 67-80]

 • پورغلامحسین، مهدی تبیین وضعیت موتورسواری نابهنجار در شهر کاشان [دوره 1394، شماره 5، 1394، صفحه 15-32]

ت

 • تقی پور، نگین بررسی نقش مدیریت فرهنگی، مهندسی فرهنگی و روش های فرهنگی - اجتماعی در پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی (مطالعه موردی استان اصفهان) [دوره 1394، شماره 4، 1394، صفحه 91-104]

ح

 • حاجی علی اکبری، حجت مقایسه تطبیقی عوامل محیطی مؤثر بر احساس امنیت در محلات تاریخی شهر اصفهان [دوره 1394، شماره 5، 1394، صفحه 33-56]

 • حاج هاشمی، محسن شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر بهره‌وری امنیت گردشگری و ارائه مدل کاربردی: مطالعه موردی شهر اصفهان [دوره 1394، شماره 6، 1394، صفحه 61-90]

 • حیدری، اکبر اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر صمیمیت زناشویی عقلانی - عاطفی زنان مراجعه کننده به مرکز مشاوره آرامش فرماندهی انتظامی استان اصفهان [دوره 1394، شماره 5، 1394، صفحه 1-14]

 • حیدری، الهام بررسی جرم شناختی همسرآزاری و راهکارهای پیشگیری از آن (مطالعه موردی شهر اصفهان) [دوره 1394، شماره 4، 1394، صفحه 23-44]

 • حیدری، حسن اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر صمیمیت زناشویی عقلانی - عاطفی زنان مراجعه کننده به مرکز مشاوره آرامش فرماندهی انتظامی استان اصفهان [دوره 1394، شماره 5، 1394، صفحه 1-14]

 • حسن خلیلی حسین آبادی، سید بررسی نتایج برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت در نیروهای مسلح(مطالعه موردی: فرماندهی انتظامی استان اصفهان) [دوره 1394، شماره 3، 1394، صفحه 1-28]

 • حسین زاده، حسین پیشگیری وضــعی از ســرقت تجهــیزات انتقــال نیـــرو (مطالعه موردی: غرب استان اصفهـان1392-1391( [دوره 1394، شماره 3، 1394، صفحه 49-66]

 • حسین زاده، حسین تحلیل جامعه شناختی جرایم در سکونتگاههای غیر رسمی شهر اصفهان ( منطقه 14) [دوره 1394، شماره 4، 1394، صفحه 1-22]

 • حسین مشرف جوادی، محمد ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان در مراکز خدماتی نیروی انتظامی [دوره 1394، شماره 3، 1394، صفحه 81-96]

ر

 • رضا میر مهدی، سید اثربخشی درمان نگهدارنده با متادون بر اختلال وسواس و پارانوئید معتادان زندانی شهرستان گلپایگان [دوره 1394، شماره 5، 1394، صفحه 57-66]

س

 • سبــحانی، علی پیشگیری وضــعی از ســرقت تجهــیزات انتقــال نیـــرو (مطالعه موردی: غرب استان اصفهـان1392-1391( [دوره 1394، شماره 3، 1394، صفحه 49-66]

 • سعادت مند، زهره بررسی نتایج برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت در نیروهای مسلح(مطالعه موردی: فرماندهی انتظامی استان اصفهان) [دوره 1394، شماره 3، 1394، صفحه 1-28]

 • سلیمی قلعه تکی، زهرا اثر بخشی روایت درمانی در طلاق عاطفی زوجین متقاضی طلاق توافقی شهرستان لنجان [دوره 1394، شماره 3، 1394، صفحه 67-80]

ش

 • شاهیوندی، احمد مخاطرات ادراک شده سه گروه گردشگران فرهنگی-تاریخی، مذهبی و بوم‌شناختگر: بررسی در یک الگوی ساختاری با مطالعه موردی مقصدهای اصفهان، مشهد و پارک ملی توران [دوره 1394، شماره 3، 1394، صفحه 97-127]

 • شریفی، احسان اثربخشی درمان نگهدارنده با متادون بر اختلال وسواس و پارانوئید معتادان زندانی شهرستان گلپایگان [دوره 1394، شماره 5، 1394، صفحه 57-66]

 • شریفی، طیبه اثر بخشی روایت درمانی در طلاق عاطفی زوجین متقاضی طلاق توافقی شهرستان لنجان [دوره 1394، شماره 3، 1394، صفحه 67-80]

 • شریف تهرانی، محمد مخاطرات ادراک شده سه گروه گردشگران فرهنگی-تاریخی، مذهبی و بوم‌شناختگر: بررسی در یک الگوی ساختاری با مطالعه موردی مقصدهای اصفهان، مشهد و پارک ملی توران [دوره 1394، شماره 3، 1394، صفحه 97-127]

 • شمسی، عباس اثربخشی درمان نگهدارنده با متادون بر اختلال وسواس و پارانوئید معتادان زندانی شهرستان گلپایگان [دوره 1394، شماره 5، 1394، صفحه 57-66]

ص

 • صادقی عطاآبادی، محمد شناسایی پارامترهای اساسی بر رضایتمندی مشتریان دفاتر پلیس+10 با استفاده از مدل کانو(مطالعه موردی شهر اصفهان [دوره 1394، شماره 6، 1394، صفحه 113-129]

 • صمصام شریعت، سید محمدرضا مهمترین عوامل در روابط فرا زناشویی (خیانت) براساس یک نظریه زمینه ای [دوره 1394، شماره 6، 1394، صفحه 1-20]

ض

 • ضرابی، اصغر شناسایی نقاط حادثه خیز شهرشاهین شهر،تحلیل فضایی علل تصادف و ارائه راهکارهای بهبود دهنده [دوره 1394، شماره 3، 1394، صفحه 29-48]

ط

 • طاهری، لیلا تأثیر ارتقای سواد رسانه‌ای بر کاهش آسیب‌های اجتماعی نوپدید و نقش تعاملی مددکاران اجتماعی نیروی انتظامی در کاهش آن [دوره 1394، شماره 6، 1394، صفحه 21-38]

 • طاهری نیه، لیلا پیش بینی توان حل مسئله اجتماعی بر اساس معنویت وانعطاف پذیری در جمعیت جوانان شهرستان نطنز [دوره 1394، شماره 5، 1394، صفحه 67-82]

ع

 • علی یوسف وند، آقا مقایسه ویژگی های شخصیتی و مکانیسم های دفاعی در بین معتادان تحت درمان با متادون و عضو گروه خودیاری شهر اصفهان [دوره 1394، شماره 4، 1394، صفحه 69-90]

ف

 • فاضلی فارسانی، میترا مقایسه ویژگی های شخصیتی و مکانیسم های دفاعی در بین معتادان تحت درمان با متادون و عضو گروه خودیاری شهر اصفهان [دوره 1394، شماره 4، 1394، صفحه 69-90]

 • فردوسیان، زهره عوامل مرتبط با موتورسیکلت سواری بدون گواهینامه در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان دهاقان بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده [دوره 1394، شماره 4، 1394، صفحه 45-68]

 • فرقانی، رضوان ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان در مراکز خدماتی نیروی انتظامی [دوره 1394، شماره 3، 1394، صفحه 81-96]

 • فرقانی، رضوان مخاطرات ادراک شده سه گروه گردشگران فرهنگی-تاریخی، مذهبی و بوم‌شناختگر: بررسی در یک الگوی ساختاری با مطالعه موردی مقصدهای اصفهان، مشهد و پارک ملی توران [دوره 1394، شماره 3، 1394، صفحه 97-127]

ق

 • قشلاقی، امین اثربخشی درمان نگهدارنده با متادون بر اختلال وسواس و پارانوئید معتادان زندانی شهرستان گلپایگان [دوره 1394، شماره 5، 1394، صفحه 57-66]

 • قلانی، نسرین تحلیل جامعه شناختی جرایم در سکونتگاههای غیر رسمی شهر اصفهان ( منطقه 14) [دوره 1394، شماره 4، 1394، صفحه 1-22]

 • قلانی، نسرین تحلیل تماتیک سبک زندگی در سکونتگاه‌های غیررسمی در شهر اصفهان منطقه 14 [دوره 1394، شماره 6، 1394، صفحه 91-112]

ک

 • کریمی، خدیجه بررسی جرم شناختی همسرآزاری و راهکارهای پیشگیری از آن (مطالعه موردی شهر اصفهان) [دوره 1394، شماره 4، 1394، صفحه 23-44]

 • کوراوند تخت سبزی، نرگس شناسایی نقاط حادثه خیز شهرشاهین شهر،تحلیل فضایی علل تصادف و ارائه راهکارهای بهبود دهنده [دوره 1394، شماره 3، 1394، صفحه 29-48]

گ

 • گنجی، محمد تبیین وضعیت موتورسواری نابهنجار در شهر کاشان [دوره 1394، شماره 5، 1394، صفحه 15-32]

م

 • محمد صائب، سید مقایسه تطبیقی عوامل محیطی مؤثر بر احساس امنیت در محلات تاریخی شهر اصفهان [دوره 1394، شماره 5، 1394، صفحه 33-56]

 • میرزایی علی آبادی، فاطمه تبیین وضعیت موتورسواری نابهنجار در شهر کاشان [دوره 1394، شماره 5، 1394، صفحه 15-32]

 • مروتی شریف آباد، محمدعلی عوامل مرتبط با موتورسیکلت سواری بدون گواهینامه در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان دهاقان بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده [دوره 1394، شماره 4، 1394، صفحه 45-68]

و

 • وفادار، حسین پیشگیری وضــعی از ســرقت تجهــیزات انتقــال نیـــرو (مطالعه موردی: غرب استان اصفهـان1392-1391( [دوره 1394، شماره 3، 1394، صفحه 49-66]

ه

 • هادی زاده، مصطفی اثربخشی درمان نگهدارنده با متادون بر اختلال وسواس و پارانوئید معتادان زندانی شهرستان گلپایگان [دوره 1394، شماره 5، 1394، صفحه 57-66]