آ

 • آتش پور، سید حمید مقایسه ویژگی های شخصیتی رانندگان متخلف وقانون مدار شهر اصفهان [دوره 1400، شماره 27، 1400، صفحه 23-54]

ا

 • اسحاقی، رضا سلامت روانی در افراد دارای وابستگی به مواد مخدر و افراد غیر وابسته [دوره 1400، شماره 28، 1400، صفحه 55-78]

 • اسماعیلی، احمدرضا تاثیر کیفیت زندگی کاری بر مسئولیت پذیری کارکنان (مطالعه موردی : کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان) [دوره 1400، شماره 28، 1400، صفحه 99-120]

 • امیری، عبدالرضا بررسی اثربخشی گشت های امنیت اخلاقی در پیشگیری از پدیده بدحجابی در شهر اصفهان [دوره 1400، شماره 28، 1400، صفحه 27-54]

ب

 • بجانی، حسین بررسی سیستم انگیزشی مدیریت منابع انسانی در پذیرش مسئولیت کارکنان ف.ا.ا.اصفهان [دوره 1400، شماره 28، 1400، صفحه 78-98]

 • بیک محمدی، مهنام تحلیلی بر مسائل حقوقی جهانگردی در ایران [دوره 1400، شماره 28، 1400، صفحه 121-130]

ح

 • حبیب زاده، اصحاب بررسی اثربخشی گشت های امنیت اخلاقی در پیشگیری از پدیده بدحجابی در شهر اصفهان [دوره 1400، شماره 28، 1400، صفحه 27-54]

 • حسینیان، شهامت تاثیر کیفیت زندگی کاری بر مسئولیت پذیری کارکنان (مطالعه موردی : کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان) [دوره 1400، شماره 28، 1400، صفحه 99-120]

 • حسین زاده، حسین مسئولیت مدنی وکیفری اشخاص حقیقی وحقوقی ارائه کننده‌ی خدمات گردشگری نسبت به گردشگران داخلی وخارجی در انواع گردشگری [دوره 1400، شماره 28، 1400، صفحه 1-25]

خ

 • خسروشاهی، قدرت الله راهکارهایی برای کاهش، کنترل و بازپروری زندانیان [دوره 1400، شماره 27، 1400، صفحه 55-82]

 • خلجی، پریوش نقد و برررسی شنود غیرمجاز در فضای سایبری [دوره 1400، شماره 27، 1400، صفحه 83-108]

د

 • دائی، نگار تحلیل مبلمان ترافیکی و نقش آن در طراحی منظر شهری با استفاده از GIS (مطالعه موردی:بخش مرکزی شهر اصفهان) [دوره 1400، شماره 27، 1400، صفحه 1-21]

 • دهقان‌پورآرانی، مهدی نقش پلیس در پیشگیری از جرائم اخلاقی (موردمطالعه : شهرستان کاشان) [دوره 1400، شماره 27، 1400، صفحه 131-153]

ر

 • رجبی تاج امیر، ابراهیم نقش پلیس در پیشگیری از جرائم اخلاقی (موردمطالعه : شهرستان کاشان) [دوره 1400، شماره 27، 1400، صفحه 131-153]

 • رحیمی، رسول نقش پلیس در پیشگیری از جرائم اخلاقی (موردمطالعه : شهرستان کاشان) [دوره 1400، شماره 27، 1400، صفحه 131-153]

 • رحیمی پور، ایمان راهکارهایی برای کاهش، کنترل و بازپروری زندانیان [دوره 1400، شماره 27، 1400، صفحه 55-82]

 • رحمتی، داریوش بررسی سیستم انگیزشی مدیریت منابع انسانی در پذیرش مسئولیت کارکنان ف.ا.ا.اصفهان [دوره 1400، شماره 28، 1400، صفحه 78-98]

 • رضایی، پوریا مسئولیت مدنی وکیفری اشخاص حقیقی وحقوقی ارائه کننده‌ی خدمات گردشگری نسبت به گردشگران داخلی وخارجی در انواع گردشگری [دوره 1400، شماره 28، 1400، صفحه 1-25]

ز

 • زنگی آبادی، علی تحلیل مبلمان ترافیکی و نقش آن در طراحی منظر شهری با استفاده از GIS (مطالعه موردی:بخش مرکزی شهر اصفهان) [دوره 1400، شماره 27، 1400، صفحه 1-21]

س

 • سموعی، راحله سلامت روانی در افراد دارای وابستگی به مواد مخدر و افراد غیر وابسته [دوره 1400، شماره 28، 1400، صفحه 55-78]

ش

 • شجاعی، مریم مقایسه ویژگی های شخصیتی رانندگان متخلف وقانون مدار شهر اصفهان [دوره 1400، شماره 27، 1400، صفحه 23-54]

ع

 • علوی، سید علی نقی سلامت روانی در افراد دارای وابستگی به مواد مخدر و افراد غیر وابسته [دوره 1400، شماره 28، 1400، صفحه 55-78]

ف

 • فروغی، احمدعلی رابطه فرسودگی شغلی و سلامت عمومی درمیان کارکنان راهنمایی و رانندگی شهر اصفهان [دوره 1400، شماره 27، 1400، صفحه 109-130]

ق

 • قاسمی، راضیه نقد و برررسی شنود غیرمجاز در فضای سایبری [دوره 1400، شماره 27، 1400، صفحه 83-108]

 • قائم فرد، سید محسن مسئولیت مدنی وکیفری اشخاص حقیقی وحقوقی ارائه کننده‌ی خدمات گردشگری نسبت به گردشگران داخلی وخارجی در انواع گردشگری [دوره 1400، شماره 28، 1400، صفحه 1-25]

ک

 • کرباسیون، رحمت الله بررسی سیستم انگیزشی مدیریت منابع انسانی در پذیرش مسئولیت کارکنان ف.ا.ا.اصفهان [دوره 1400، شماره 28، 1400، صفحه 78-98]

م

 • مالمیر، محمود نقد و برررسی شنود غیرمجاز در فضای سایبری [دوره 1400، شماره 27، 1400، صفحه 83-108]

 • مینایی، سیدعلی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر مسئولیت پذیری کارکنان (مطالعه موردی : کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان) [دوره 1400، شماره 28، 1400، صفحه 99-120]

 • منظمی تبار، جواد بررسی سیستم انگیزشی مدیریت منابع انسانی در پذیرش مسئولیت کارکنان ف.ا.ا.اصفهان [دوره 1400، شماره 28، 1400، صفحه 78-98]

 • مهداد، علی مقایسه ویژگی های شخصیتی رانندگان متخلف وقانون مدار شهر اصفهان [دوره 1400، شماره 27، 1400، صفحه 23-54]

ن

 • نسترن، مهین تحلیل مبلمان ترافیکی و نقش آن در طراحی منظر شهری با استفاده از GIS (مطالعه موردی:بخش مرکزی شهر اصفهان) [دوره 1400، شماره 27، 1400، صفحه 1-21]

 • نصیری، محمد رابطه فرسودگی شغلی و سلامت عمومی درمیان کارکنان راهنمایی و رانندگی شهر اصفهان [دوره 1400، شماره 27، 1400، صفحه 109-130]

 • نوری، ابوالقاسم رابطه فرسودگی شغلی و سلامت عمومی درمیان کارکنان راهنمایی و رانندگی شهر اصفهان [دوره 1400، شماره 27، 1400، صفحه 109-130]

ی

 • یوسفوند، آقاعلی بررسی اثربخشی گشت های امنیت اخلاقی در پیشگیری از پدیده بدحجابی در شهر اصفهان [دوره 1400، شماره 28، 1400، صفحه 27-54]