آ

ا

 • ارغوان سادات آقاداود، سید توحید آقاداود بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره‌وری کارکنان بر اساس الگوی آنکتاد در عرصه گردشگری [دوره 1398، شماره 22، 1398، صفحه 71-98]

 • امینی، محسن بررسی رابطه مدیریت دانش و توانمند سازی روانشناختی کارکنان یگان ویژه انتظامی استان اصفهان در سال94 [دوره 1398، شماره 19، 1398، صفحه 182-199]

ب

 • بهرامی گهرویی، محسن ارزیابی اثر بخشی ذهن آگاهی مبتنی برطرح واره درمانی بر شدت افسردگی بیماران دیستایمی مراجعه کنندگان به درمانگاه صاحب الزمان(عج) و بهداری ف.ا.ا.اصفهان [دوره 1398، شماره 21، 1398، صفحه 39-56]

چ

 • چراغی، اسماعیل شیوه های موثربرتحکیم انضباط وتاثیر آن برکارایی کارکنان یگان ویژه استان اصفهان [دوره 1398، شماره 19، 1398، صفحه 156-181]

 • چلونگریان، رامین نقش طراحی محیطی درارتقاء امنیت و پیشگیری از وقوع جرائم شهری با تاکید بر رویکرد CPTED [دوره 1398، شماره 19، 1398، صفحه 30-155]

ر

 • رحیمی، محسن بررسی عملکرد و اثر بخشی سامانه سپهتن بر ایمنی تردد اتوبوس های برونشهری سال1396 [دوره 1398، شماره 20، 1398، صفحه 74-85]

 • رشادی، حمید آزادی بیان در رسانه و حدود آن دراستان اصفهان [دوره 1398، شماره 20، 1398، صفحه 44-61]

ز

 • زهرا جلالی، حمید دهقانی بررسی شرایط محیطی و روابط اجتماعی موثر بر مزاحمت و آزار جنسی به زنان در شهر اصفهان با توجه به نقش پلیس در پیشگیری [دوره 1398، شماره 22، 1398، صفحه 27-52]

س

ش

 • شیرانی، امیررضا مبانی نظری امنیتی درافکار مقام معظم رهبری [دوره 1398، شماره 20، 1398، صفحه 62-72]

ص

 • صالحی، رسول نقش پلیس در پیشگیری از جرم [دوره 1398، شماره 19، 1398، صفحه 1-17]

ع

غ

ف

 • فخرالدین آرانی، علیرضا اثربخشی آموزش همگانی پیرامون ارتقا امنیت اجتماعی بر آگاهی اجتماعی و قانون پذیری دانش آموزان دختر متوسطه اول شهر اصفهان [دوره 1398، شماره 20، 1398، صفحه 22-43]

 • فرمند، میلاد بهبود بهره بری پلیس [دوره 1398، شماره 21، 1398، صفحه 57-64]

 • فرمند، میلاد فساد در جاده : مطالعه موردی پلیس راهنمایی و رانندگی روسیه [دوره 1398، شماره 22، 1398، صفحه 99-119]

ق

م

 • مهکویی، حجت ارزیابی عوامل محیطی مؤثر بر افزایش امنیت در فضاهای گردشگری شهر اصفهان (مطالعه موردی کوه صفه و پارک فدک) [دوره 1398، شماره 20، 1398، صفحه 1-21]

ن

 • نورایی، همایون نا مناسب سازی بستر وقوع جرایم محلی با رهیافت" بهره گیری از ویژگی های اجتماعی در طراحی و معماری شهری " [دوره 1398، شماره 22، 1398، صفحه 1-26]