آ

 • آقاداود، سید رسول بررسی اثرات قوانین هفت گانه شرمن و شرادن(آهن گداخته) بر ایجاد نظم و انضباط در کارکنان [دوره 1396، شماره 14، 1396، صفحه 34-61]

ا

 • اسکندری، آرزو رابطه بهزیستی روانشناختی و ناگویی هیجانی در زنان متقاضی طلاق [دوره 1396، شماره 12، 1396، صفحه 64-76]

 • اکبری، سینا آسیب‌های نوپدید؛ بررسی میزان تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر طلاق زوجه‌ای جوان (مطالعه موردی اصفهان) [دوره 1396، شماره 13، 1396، صفحه 77-92]

 • امجدیان، حسین راهبردهای برون رفت از مشکلات اقتصادی خانواده ناشی از اعتیاد (مطالعه موردی شهر اصفهان) [دوره 1396، شماره 12، 1396، صفحه 77-94]

 • امیری اسفرجانی، زهرا بررسی طیف اعتماد نسبت به رسانه های جمعی به منظور ارتقاء احساس امنیت اجتماعی شهر اصفهان [دوره 1396، شماره 13، 1396، صفحه 93-109]

 • امیری اسفرجانی، زهرا پیامدهای شکل‌گیری افکارعمومی درباره احساس امنیت اجتماعی در فضای مجازی شهر اصفهان [دوره 1396، شماره 14، 1396، صفحه 1-19]

ب

 • براتی، بیژن اثربخشی روش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر گرایش به خیانت زناشویی و اعتیاد به اینترنت در زنان [دوره 1396، شماره 11، 1396، صفحه 48-65]

ج

 • جاپ، ماریون سیاست های توریسم و حکمرانی [دوره 1396، شماره 11، 1396، صفحه 39-46]

ح

 • حیدری سورشجانی، رسول ارزیابی نقش مساجد در القای حس امنیت به گردشگران (نمونه موردی: محور تاریخی، فرهنگی، گردشگری اصفهان) [دوره 1396، شماره 11، 1396، صفحه 1-23]

خ

س

 • سلطانیان، مسعود بهبود کیفیت تصاویر تار حرکتی در رشته‌های ویدیویی جهت بازشناسی پلاک خودرو‌ها در شهراصفهان [دوره 1396، شماره 14، 1396، صفحه 71-81]

ص

 • صادقی، بهروز سیاست های توریسم و حکمرانی [دوره 1396، شماره 11، 1396، صفحه 39-46]

 • صادقی، حجت اله بررسی شاخص های امنیت در توسعه گردشگری(مورد مطالعه استان اصفهان) [دوره 1396، شماره 12، 1396، صفحه 24-39]

 • صادقی عطاآبادی، محمد شناسایی پارامترهای اساسی بر رضایتمندی مشتریان دفاتر پلیس+10 با استفاده از مدل کانو(مطالعه موردی شهر اصفهان) [دوره 1396، شماره 13، 1396، صفحه 62-76]

ط

 • طهماسبی زاده، فرشاد تبیین احساس امنیت معلولین در فضاهای شهری مطالعه موردی پیاده رو ها در شهر نجف آباد [دوره 1396، شماره 13، 1396، صفحه 44-61]

 • طهماسبی قرابی، خدیجه تحلیل جرم شناختی بردگی جنسی [دوره 1396، شماره 14، 1396، صفحه 20-33]

ع

 • عربی، مهدی بررسی رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی تحت موبایل با طلاق عاطفی زوجین (مورد مطالعه مراجعین به مرکز مشاوره آرامش ناجا و دفاتر مددکاری شهر اصفهان در سال 96) [دوره 1396، شماره 12، 1396، صفحه 40-63]

ف

 • فاضلی، علی تاثیر عوامل جرم زا ناشی از اعتیاد بر ارتکاب جرائم در شهر اصفهان [دوره 1396، شماره 13، 1396، صفحه 15-43]

ق

 • قادری، محمدعلی بررسی میزان ارتباط بین انزوای اجتماعی و استفاده از اینترنت در جامعه [دوره 1396، شماره 13، 1396، صفحه 1-14]

 • قجاوند، کاظم بررسی اثربخشی مشاوره با رویکرد شناختی رفتاری بر کاهش وابستگی به استفاده از ماهواره زنان خانه دار شهر زرین شهر [دوره 1396، شماره 11، 1396، صفحه 24-38]

 • قجاوند، کاظم بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و سوء مصرف مواد در جوانان شهر اصفهان [دوره 1396، شماره 12، 1396، صفحه 1-8]

ک

 • کشکولیان، اسماعیل علل عدم تمایل قضات به صدور قرار تعویق صدور حکم از منظر پیشگیری و عدالت ترمیمی [دوره 1396، شماره 14، 1396، صفحه 62-70]

گ

 • گشول، حسین ارزیابی نقش مساجد در القای حس امنیت به گردشگران (نمونه موردی: محور تاریخی، فرهنگی، گردشگری اصفهان) [دوره 1396، شماره 11، 1396، صفحه 1-23]

م

 • مسعود، محمد تبیین احساس امنیت معلولین در فضاهای شهری مطالعه موردی پیاده رو ها در شهر نجف آباد [دوره 1396، شماره 13، 1396، صفحه 44-61]

 • مقتدایی، لیلا بررسی طیف اعتماد نسبت به رسانه های جمعی به منظور ارتقاء احساس امنیت اجتماعی شهر اصفهان [دوره 1396، شماره 13، 1396، صفحه 93-109]

 • مقتدایی، لیلا پیامدهای شکل‌گیری افکارعمومی درباره احساس امنیت اجتماعی در فضای مجازی شهر اصفهان [دوره 1396، شماره 14، 1396، صفحه 1-19]

ن

 • نیازی، محسن تبیین رابطه ی نوع اعتیاد والدین معتاد بر سلامت عمومی و اجتماعی (مطالعه ی موردی: فرزندان معتادین شهر اصفهان در سال 1395) [دوره 1396، شماره 11، 1396، صفحه 68-82]

 • نصراصفهانی، معصومه سنجش تاثیر سکانس های پلیسی در سریال ها و فیلم های پلیسی (داخلی) بر جلب اعتماد به پلیس (مطالعه موردی شهر اصفهان) [دوره 1396، شماره 11، 1396، صفحه 83-95]

 • نصیری ریزی، زهرا بررسی اثربخشی مشاوره با رویکرد شناختی رفتاری بر کاهش وابستگی به استفاده از ماهواره زنان خانه دار شهر زرین شهر [دوره 1396، شماره 11، 1396، صفحه 24-38]

ه

 • هاشمیان فر، سید علی فاصله بین انتظارات و خدمات انتظامی در شهر اصفهان از دیدگاه گردشگران خارجی با استفاده از مدل سروکوال [دوره 1396، شماره 12، 1396، صفحه 9-23]

 • هندیانی، علی راهبردهای برون رفت از مشکلات اقتصادی خانواده ناشی از اعتیاد (مطالعه موردی شهر اصفهان) [دوره 1396، شماره 12، 1396، صفحه 77-94]

 • هنر پروران، نازنین اثربخشی روش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر گرایش به خیانت زناشویی و اعتیاد به اینترنت در زنان [دوره 1396، شماره 11، 1396، صفحه 48-65]