نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

* وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی

چکیده

سیر و سیاحت و گذران اوقات فراغت از گذشته دور با اهداف مختلف و انگیزه های گوناگون وجود داشته است و انسانها به خاطر نیازهای روحی، روانی،ارضاء حس کنجکاوی، ماجراجوئی و... دست به حرکتهای جهانگردی زده اند. این فعالیت در گذشته به صورت فردی بوده ولی پس از انقلاب صنعتی، توسعه سریع شهر نشینی و افزایش رفاه خانواده ها، نیاز شدید شهر نشینان به گذران اوقات فراغت، جهانگردی را از انحصار افراد خاص بیرون آورده و به حرکت های توده ای و میلیونی تبدیل کرده است. به عبارتی دیگر امروزه میلیون ها جهانگرد هر ساله بخشی از اوقات فراغت خود را در کشوری غیر از کشور متبوع خود می گذرانند. بدیهی است این حرکت علاوه بر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از نظر دیدگاه حقوقی از جمله حقوق جهانگردان ، قوانین مربوط به حق و تکلیف جهانگرد، امنیت جانی و مالی و مسائل حیثیتی او و مقررات بین المللی، و قوانین داخلی و شرایط دینی کشورها دارای ابعاد خاصی است.
روش این پژوهش ترکیبی از روش های تحقیق توصیفی، اسنادی و تحلیلی بوده و نتایج آن نشان می دهد که حضور سالیانه بیش از 5/1میلیون نفر جهانگرد با فرهنگها وملیت های مختلف در ایران، مسائلی حقوقی و شرعی خاصی را مطرح می سازد که بررسی آن ها از اهمیت زیادی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Analysis of Tourism Legal Issues in Iran

نویسنده [English]

  • Mahnam Beyk Mohammadi

* Basic Lawyer of a Judiciary and Master of Private Law

چکیده [English]

Abstract Traveling and spending leisure time has existed in the distant past with different goals and motives, and human beings have embarked on tourism movements due to their spiritual and psychological needs, satisfaction of curiosity, adventure, and so on. In the past, this activity was individual, but after the industrial revolution, the rapid development of urbanization and increasing the well-being of families, the urgent need of urbanites to spend leisure time, tourism out of the monopoly of certain people and turned into mass movements and millions. has done. In other words, today millions of tourists spend part of their leisure time every year in a country other than their home country. Obviously, this movement, in addition to economic, social and cultural aspects from a legal point of view, including the rights of tourists, laws related to the rights and duties of tourists, his life and financial security and prestige issues and international regulations, and domestic laws and religious conditions of countries It has certain dimensions. The method of this research is a combination of descriptive, documentary and analytical research methods and its results show that the annual presence of more than 1.5 million tourists with different cultures and nationalities in Iran raises specific legal and religious issues that are examined. Are very important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Tourism
  • Leisure
  • legal issues
  • Tourism