نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

2 دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

3 - استادیار گروه مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

        هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر مسوولیت پذیری کارکنان (مطالعه موردی کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان) بوده است. جامعه ی آماری، کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان شامل 1424 نفر( 1394 مرد و 30 زن) بوده است. جامعه ی آماری در سه سطح افسران ارشد، افسران جزء و درجه داران طبقه بندی شده اند. با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران و از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم، تعداد 303   نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. روش تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی بوده است. کیفیت زندگی کاری و ابعاد هشت گانه آن به عنوان متغیر مستقل یا پیش بین، مسوولیت پذیری کارکنان و مولفه های چهارگانه آن به عنوان متغیر وابسته یا ملاک، وضعیت تاهل، سن، میزان تحصیلات، نوع شغل، میزان سابقه کاری و درجه شغلی متغیر جمعیت شناختی بوده اند. ابزارجمع آوری داده های تحقیق، پرسشنامه بوده است.  یافته های پژوهش نشان داده اند: کیفیت زندگی کاری بر مسوولیت پذیری کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان تاثیر گذار بوده و این تاثیرگذاری درحد متوسط بوده است. فرضیه ی اصلی مبنی بر تاثیر کیفیت زندگی کاری بر مسوولیت پذیری تایید شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Quality of Work Life on Employees' Responsibility )Case Study: Police Command Officers of Isfahan City(

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Minaei 1
  • Shahamat Hosseinian 2
  • Ahmad Reza Ismaili 3

1 - Master of Human Resource Management, Amin University of Law Enforcement Sciences, Tehran, Iran

2 - Associate Professor, Amin University of Law Enforcement Sciences

3 - Assistant Professor, Department of Human Resources Management, Amin University of Law Enforcement Sciences

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of quality of work life on employee responsibility (case study: Police Command Officers of Isfahan City ). The statistical population consisted of 1424 personnel (1394 men and 30 women) in Isfahan Police Command. The statistical population is classified into three levels of senior officers, component officers, and grades.
Using the Cochran sample size formula, 303 individuals were selected as sample by stratified random sampling.
The research method has been descriptive and surveying. There has been Quality of work life and its dimensions as independent variable or predictor, employee responsibility and its four components as dependent variable, marital status, age, level of education, type of job, work experience and degree of demographic variables. The tool for collecting data was a questionnaire.
      Findings of the research have shown that quality of work life has had an impact on the responsibility of Police Command staff in Isfahan, and this effect is moderate. The main hypothesis on the impact of quality of work life on the responsibility has been confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Quality of work life
  • responsibility
  • staff
  • Police