نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

2 2- عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا

3 3- استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی امین

4 ناظر انتظامی و همکار پژوهشی دفتر تحقیقات کاربردی ف.ا.ا.اصفهان

چکیده

هدف این تحقیق شناسایی نظام های انگیزشی موثر بر پذیرش مسئولیت پذیری کارکنان ف ا استان اصفهان است. به عبارتی سوال اصلی این تحقیق  عبارت است از نظام های انگیزشی موثر بر پذیرش مسئولیت کارکنان ف ا استان اصفهان چه می باشند؟ روش مطالعه در این پژوهش از نوع تحقیق توصیفی - پیمایشی و هدف آن  از نوع کاربردی می‌باشد است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنانی که توسط بازرسی  فرماندهی انتظامی استان اصفهان به عنوان افرادی که در مسئولیت پذیری پذیری مشکل دارند تشکیل می دهند. با توجه با اینکه بر اساس آمار اعلامی توسط بازرسی استان، افراد مسئولیت ناپذیر در مرکز و کلیه شهرستان های استان وجود داشت.لذا از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب در این تحقیق استفاده شده است.و همچنین تعداد نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران تعداد 269 نفر تعیین گردید. ابزار جمع­آوری اطلاعات پرسشنامه می­باشد و سؤالات پرسشنامه به صورت بسته مطرح شده است. برای سنجش روایی پرسشنامه از دیدگاه مدیران ارشد ناجا، صاحب نظران و خبرگان استفاده گردید. برای آزمون اعتبار پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده گردید که عدد 88/0 بدست آمد. یافته های تحقیق نشان می دهد که سطح انگیزش فردی ، ماهیت شغل و محیط کار کم  اختلاف معنی داری با سطح انگیزشی متوسط و زیاد در بعد میزان مسئولیت پذیری دارند. همچنین تمام مقایسه ها در سطح 05/0 معنی دار می باشند. به عبارت دیگر با توجه به میانگین ها، با بالارفتن سطح انگیزش، میزان مسئولیت پذیری کارکنان بیشتر می شود و با پایین آمدن سطح انگیزش میزان مسئولیت پذیری کارکنان کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the motivational system of human resource management in accepting the responsibility of the employees of FAA Isfahan

نویسندگان [English]

  • Dariush Rahmati 1
  • Hossein Bejani 2
  • Javad Monzemi Tabar 3
  • Rahmatollah Karbasian 4

1 1- Assistant Professor, Amin University of Law Enforcement Sciences

2 2- Faculty member of NAJA Institute of Law Enforcement and Social Studies

3 3- Assistant Professor, Department of Social Sciences, Amin University of Law Enforcement Sciences

4 4- Disciplinary supervisor and research associate of the Applied Research Office of the Isfahan police

چکیده [English]

Abstract The purpose of this study is to identify motivational systems affecting the acceptance of responsibility of employees in Isfahan province. In other words, the main question of this research is what are the motivational systems affecting the acceptance of responsibility of employees in Isfahan province? The study method in this research is descriptive-survey research and its purpose is applied. The statistical population of this study consists of all employees who are difficult to take responsibility by the inspection of the Disciplinary Command of Isfahan Province. Considering that according to the statistics announced by the provincial inspectorate, there were irresponsible people in the center and all cities of the province. Therefore, the proportional stratified sampling method has been used in this research. Also, the number of statistical samples based on Cochran's formula 269 ​​people were identified. The data collection tool is a questionnaire and the questions of the questionnaire are closed. To assess the validity of the questionnaire, the views of senior NAJA managers, experts were used. Cronbach's alpha was used to test the validity of the questionnaire, which was 0.88. Findings show that the level of personal motivation, the nature of the job and the work environment are slightly different from the average and high level of motivation in terms of responsibility. Also, all comparisons are significant at the 0.05 level. In other words, according to the averages, with increasing the level of motivation, the level of employee responsibility increases and with decreasing the level of motivation, the level of employee responsibility decreases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: motivation
  • Individual Factors
  • nature of work
  • Organizational Factors
  • responsibility