نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 متخصص پزشکی اجتماعی

3 ناظر انتظامی و همکار پژوهشی دفتر تحقیقات کاربردی ف.ا.ا.اصفهان

چکیده

گرایش و اعتیاد به سوء مصرف مواد از موضوعات مهم در حوزه مطالعات روانشناختی و سلامت روان است و تلاش محققان و درمانگران این حوزه را به خود اختصاص داده است. این پژوهش با هدف  مقایسه سلامت روانی افراد دارای وابستگی به مواد و  افراد غیر وابسته انجام گرفت. مطالعه به صورت توصیفی پس‌رویدادی بر روی 180 نفر (90 معتاد و 90 غیر معتاد)، به روش نمونه گیری در دسترس و از طریق پرسشنامه سلامت عمومی انجام شد اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS-16 و تحلیل واریانس چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین میانگین نمرات افراد معتاد و افراد عادی از نظر نشانه های مرضی جسمانی، ناسازگاری اجتماعی و افسردگی تفاوت معنی داری وجود دارد ولی در متغیر اضطراب تفاوت معنی داری در دو گروه وجود ندارد و افراد معتاد سلامت روانی پایین تری نسبت به دارند.  با توجه به پایین بودن سطح سلامت روان گروه معتاد، نتایج پژوهش می تواند مورد استفاده روانشناسان و مشاورین حوزه اعتیاد  در راستای مقابله اثربخش تر با وابستگی به مواد باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative indicators of general health-related and non-drug-dependent men

نویسندگان [English]

  • Raheleh Samoei 1
  • Reza Ishaqi 2
  • Seyed Ali Naghi Alavi 3

1 - Social Center for Health Factors Research, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Social medicine specialist

3 - Disciplinary Supervisor and Research Associate of the Applied Research Office of the Isfahan FAA

چکیده [English]

 Psychological factors in drug dependence, social, familial and biological involved. Given the importance of mental health, drug dependence and addiction in this study was to compare the overall health of addicts and non-addicts.
 The aim of this study was ex post facto (causal - comparative) would be. . The same purpose population included 300 drug addicts file in the center quit the addiction of at least one year in a sample of 90 cases and 90 cases of non-addicts with matching demographic data sampling were selected. Completed the general health questionnaire. And the Mental Health Questionnaire GHQ-28 responded. Data were analyzed using multivariate analysis of variance
 Scores for general health scores of physical symptoms of drug addicts and normal subjects (P <0/021), social dysfunction (P <0/001) and depression (P <0/001) were the two groups., But retail anxiety and sleep disorders (P <0/176) had significant results.
drug addicts than those with lower mental health., And as a sign of addiction or mental health can lower the risk of it used by psychologists and addiction counselors in order to reduce the area of ​​drug dependence are

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: mental health
  • Addiction
  • drug addiction