نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اطلاعات، دانشگاه علوم انتظامی،تهران،ایران

2 استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

3 دانشیار دانشگاه علوم انتظامات امین

چکیده

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی گشت های امنیت اخلاقی در پیشگیری از پدیده بدحجابی در شهر اصفهان در سال 91 می باشد، جامعه آماری شامل 132 نفر از پرسنل پاوا و امنیت اخلاقی استان اصفهان که در گشت های امنیت اخلاقی انجام وظیفه می نمایند، می باشد که با توجه به محدود بودن جامعه آماری؛ روش نمونه گیری به صورت تمام شماری می باشد.
ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته می باشد و روش گردآوری اطلاعات نیز ابتدا به صورت مطالعه کتابخانه ای جهت جمع آوری پیشینه و مبانی نظری و سپس پر کردن پرسشنامه از افراد نمونه بوده است. در تجزیه و تحلیل داده ها که برای متغیرهای جمعیت شناختی از آمار توصیفی و برای آزمون فرضیه ها، از آزمون های استنباطی از جمله کای اسکوئر، تا ی کندال استفاده گردید.
نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان دهنده آن است که بین اثربخشی کنترل بدحجابی ازسوی گشت هاو پیشگیری از بدحجابی، بین اثربخشی ایجاد ارتباطات انسانی کارکنان گشت با افراد بدحجاب وپیشگیری ازبدحجابی،  بین بکارگیری پلیس زن در گشت های امنیت اخلاقی وپیشگیری ازبدحجابی و اقدامات مقتدرانه گشت های انتظامی و پیشگیری از بدحجابی رابطه معناداری وجود داردوتمامی فرضیه هاموردتاییدقرارگرفته اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effectiveness of moral security patrols in preventing the phenomenon of bad hijab in Isfahan

نویسندگان [English]

  • Agha Ali Yousefvand 1
  • Abdolreza Amiri 2
  • Ashab Habibzadeh 3

1  Master student of Information Science, University of Law Enforcement Sciences, Tehran, Iran

2 -Assistant Professor, Amin University of Law Enforcement Sciences

3 - Associate Professor, Amin University of Law Enforcement

چکیده [English]

 The purpose of this study is to investigate the effectiveness of moral security patrols in preventing the phenomenon of bad hijab in the city of Isfahan in 1991. The statistical population includes 132 personnel of Pava and moral security in Isfahan province who work in moral security patrols. Due to the limited statistical population; The sampling method is counting. The data collection tool is a researcher-made questionnaire and the data collection method was first as a library study to collect background and theoretical foundations and then fill out the questionnaire from sample people. In data analysis, descriptive statistics were used for demographic variables and inferential tests such as Chi-square and Kendall tests were used to test hypotheses. The results of the hypothesis test show that between the effectiveness of patrolling control by patrols and prevention of profanity, between the effectiveness of human relations of patrol staff with unveiled people and prevention of profanity, between the use of female police in moral security patrols and prevention of profanity and authoritarian patrols There is a significant relationship between discipline and prevention of profanity, and all hypotheses have been confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: effectiveness
  • moral security patrols
  • prevention
  • Unveiling
  • Isfahan