نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تجارت بین الملل ، دانشگاه شهید بهشتی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، گروه حقوق.

3 دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، همکار پژوهشی دفتر تحقیقات کاربردی ف.ا.ا.اصفهان

چکیده

گردشگری ضرورتی انکارناشدنی در تمامی کشورهای جهان به شمار میرود. نه تنها از این روی که نام صنعت برخود گرفته که نقشی فراسوی اقتصاد در تبادل فرهنگ و همبستگی جامعه بین‌الملل بازی می‌کند. پویایی این حوزه ارتباط مستقیمی با آشنایی کنشگران عرصه گردشگری با حقوق و تکالیف خود دارد. نه تنها کنشگران حقیقی که بازیگران حقوقی در این عرصه شایسته توجه اند. نیروی انتظامی به عنوان نهاد فعال به طور خاص در دو قالب و حوزه پلیس گردشگری و نظارت بر اماکن عمومی حضور پر رنگی دارد. از همین روی هم در حوزه مسئولیت مدنی و هم در حوزه مسئولیت کیفری می‌تواند مورد بررسی حقوقی قرار گیرد. در همین زمینه می‌توان مساله را در دو شکل متفاوت دید: نخست از منظر مسئولیت شخص حقوقی نیروی انتظامی و دوم از منظر مسئولیت نیروهای شخص حقیقی به عنوان اشخاص حقیقی تابع نیروی انتظامی. خواهیم دید که نیروی انتظامی به عنوان شخص حقیقی نه تنها دارای مسئولیت مدنی و کیفری است که بعضا در حوزه مسئولیت کیفری تکالیف سنگین تری هم دارد. این در حالی است که به عنوان شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری نبوده و در زمینه مسئولیت مدنی نیز با محدودیتهایی می‌تواند طرف دعوی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Civil and criminal liability of natural and legal persons providing tourism services to domestic and foreign tourists in all types of tourism

نویسندگان [English]

  • Pouria Rezaei 1
  • Seyed Mohsen Ghaemfard 2
  • Hossein Hosseinzadeh 3

1 1- Master of International Trade, Shahid Beheshti University

2 Faculty member of Isfahan University, Department of Law

3 Doctor of Geography and Urban Planning, Research Fellow, Office of Applied Research, police Isfahan

چکیده [English]

The tourism is an indispensable essence around the globe. Not only because is it an industry, but also beyond economy, plays the role in cultural interchange and solidarity of international comity. The dynamism of this industry directly depends on knowing the actors rights and duties thereto. It is worth focusing on the natural entity actors as well as the legal entity ones. The police force as an active force performs in the shape of tourism police and pubic supervision police. Therefore, they can be studied by civil and criminal liability. In this respect, two viewpoints are known: First, the liability of the police force as e legal entity and the second, the liability of a members of military forces as a natural person. In the later status , the police members are liable in viewpoint of civil and criminal liability. However, legal entity is immune from criminal liability and benefits from some limitations in civil actions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Tourism
  • police force
  • civil liability
  • criminal liability
  • legal entity
  • natural entity