نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه پیشگیری از جرم، دانشگاه علوم انتظامی امین، (نویسنده مسئول)

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر اقدامات پیشگیرانه وضعی و اجتماعی پلیس بر کاهش جرایم اخلاقی انجام شد که از لحاظ روش، توصیفی و از نظر روش جمع آوری داده ها نیز پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته می باشد. جامعه آماری این پژوهش عبارت است از تمامی کارکنان پلیس امنیت اخلاقی، کارکنان پلیس فتا، دایره جنایی پلیس آگاهی، پلیس پیشگیری و روسای کوپ شهرستان کاشان به تعداد حدود60 نفر با توجه به تعداد اندک جامعه آماری، نمونه گیری انجام نشده و جامعه آماری به صورت تمام شمار در نظر گرفته شده است. به منظور جمع آوری نظرات اعضای جامعه از پرسشنامه ای محقق ساخته با 36 سوال بهره برداری شده است. یافته های حاصل از آزمون t تک نمونه ای نشان داد که اقدامات پیشگیرانه پلیس شامل پیشگیری وضعی و اجتماعی، تأثیر مثبتی در کاهش جرائم اخلاقی در شهر کاشان دارند و آزمون فریدمن نشان داد که هر دو نوع اقدامات تأثیر یکسانی دارند. همچنین بر اساس آزمون رتبه ای فریدمن، از نظر اعضای جامعه آماری مهمترین اقدامات پیشگیرانه وضعی عبارتند از «آموزش کارکنان و بکارگیری نیروهای مجرب زن و مرد در گشت ها » و «کنترل شبکه های اجتماعی بخصوص کانال های تلگرامی اشاعه دهنده جرایم اخلاقی» درحالیکه «مقابله با حیوان گردانی» کم اثرترین و کم اهمیت ترین اقدام وضعی می باشد. بر همین اساس مهمترین اقدامات پیشگیرانه اجتماعی عبارتند از «مقابله با باندها و شبکه های تهیه و توزیع مشروبات الکلی و اقلام ضدفرهنگی» و «انسداد سایت های غیر اخلاقی» درحالیکه «تقویت سامانه پیامکی مقابله با بدحجابی داخل خودرو» از نظر اعضای جامعه آماری در اولویت آخر قرار دارد.نتیجه ای که بر اساس یافته های تحقیق حاصل شده آن است که به منظور کاهش جرائم اخلاقی، پلیس باید در هر دو نوع اقدامات پیشگیرانه وضعی و اجتماعی تمرکز نماید در اقدامات وضعی روش آموزش کارکنان مجرب و در اقدامات اجتماعی روی مقابله با باندها و شبکه های تهیه و توزیع مشروبات الکلی و اقلام ضدفرهنگی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of police in preventing moral crimes (Case study: Kashan city)

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Rajabi Taj Amir 1
  • rasol rahimi 2
  • mehdi Dehghanpoorarani 3

1 1- Assistant Professor, Department of Crime Prevention, Amin University of Law Enforcement Sciences, (Corresponding Author)

2 2-Faculty member of Amin University of Law Enforcement

3 3-Sciences Graduated from Amin University of Law Enforcement Sciences

چکیده [English]

This research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of method and survey in terms of data collection method using a researcher-made questionnaire. The statistical population of this study includes all employees of the Moral Security Police, FATA Police, the Criminal Department of the Awareness Police, the Prevention Police and the heads of the Kashan County Courthouse, numbering about 60 people. Due to the small number of statistical population, sampling has not been done and the statistical population is considered as a whole number. In order to collect the opinions of community members, a researcher-made questionnaire with 36 questions was used. Cronbach's alpha coefficient was calculated to be 0.840, which indicates the high reliability of the questionnaire. One-sample t-test and Friedman t-test were used to analyze the data.The findings of one-sample t-test showed that police preventive measures, including situational and social prevention, have a positive effect on reducing moral crimes in Kashan and Friedman test showed that both types of measures have the same effect. Also, according to Friedman rank test, for the members of the statistical community, the most important preventive measures are "training staff and using experienced men and women in patrols" and "controlling social networks, especially telegram channels that spread moral crimes" while " Dealing with animal cruelty is the least effective and least important situational measure. Accordingly, the most important social preventive measures are "countering gangs and networks of preparation and distribution of alcoholic beverages and anti-cultural items" and "blocking immoral sites" while "strengthening the SMS system to combat in-car profanity" in the eyes of members of the statistical community in The last priority is there.  The conclusion based on the findings of the study is that in order to reduce moral crimes, the police should focus on both situational and social preventive measures, in situational measures of the method of training experienced staff and in social measures to deal with gangs and Alcohol and anti-cultural items distribution and distribution networks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: situational prevention
  • social prevention
  • Moral Crimes
  • preventive measures