نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1-محقق و پژوهشگر دفتر تحقیقات کاربردی ف.ا.ا.اصفهان

2 2- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان در رشته روانشناسی

3 رئیس اسبق دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده

فرسودگی شغلی یکی از عوامل اساسی در کاهش کارایی، از دست رفتن نیروی انسانی و ایجاد عوارض جسمانی و روانی، خصوصاً در حرفه‌های خدمات انسانی، می‌باشد. با توجه به اهمیت نقش کارکنان راهنمایی و رانندگی در سیستم ترافیک، تحقیقی به منظور رابطه فرسودگی شغلی و سلامت عمومی‌در میان کارکنان راهنمایی و رانندگی شهر اصفهان، انجام شد. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد که 163 نفر از کارکنان راهنمایی و رانندگی شهر اصفهان بصورت نمونه گیری طبقه‌ای انتخاب شده اند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل سه پرسشنامه: ویژگیهای دموگرافیک، پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و پرسشنامه سلامت عمومی‌28 بود. در مورد فرسودگی شغلی و سلامت عمومی‌در میان کارکنان با توجه به اینکه 05/0 >P و ضریب همبستگی 625/0 بوده است، پس رابطه مثبت و معنی داری بر قرار می‌باشد. لازم به ذکر است در مورد افسران کادر، درجه داران کادر، افسران وظیفه و درجه داران وظیفه نیز هر کدام با توجه به اینکه 05/0 >P بوده رابطه معنی داری بر قرار می‌باشد. با توجه به ماهیت استرس زای شغل پلیس و شیوع بالای اختلال در سلامت روان نسبت به جمعیت عمومی‌ و فرسودگی شغلی در این حرفه و وجود ارتباط قوی بین دو متغییر سلامت روان و فرسودگی شغلی، جهت پیشگیری یا بر طرف نمودن مشکل موجود، توجه جدی مسئولین به نیروی انسانی ضروری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Burnout and General Health among Traffic Personnel in Isfahan

نویسندگان [English]

  • Mohammad Nasiri 1
  • Abolghasem Nouri 2
  • Ahmad Ali Foroughi 3

1 1- Researcher and researcher of the Applied Research Office of police Isfahan

2 2- Faculty member of Islamic Azad University, Khorasgan Branch in the field of psychology

3 3- Former President of Islamic Azad University, Khorasgan Branch

چکیده [English]

Background: Burnout is one of the most important factor in reducing productivity in organizations. It involves physical and mental signs, especially in the human service professions. Regarding the vital role of traffic personnel in the traffic system , an investigation about  the relationship between burnout and general health among traffic personnel in city of Isfahan was carried out. This descriptive investigation is a correlationalstudy in which 163 persons of staffs of traffic police center of Isfahan were chosen as randomly as participants. The instruments which were used in this study involved three questionnaires: 1- A researcher made demographic questionnaire 2- General Health Questionnaire (GHQ, Goldberg, 1987)3- Maslach Burnout Inventory (MBI, Maslach,1993) regarding to burnout and general health among traffic personnel , since p- value was less than 0.05 and the correlation coefficient was 0.625 , therefore , the  relation is positive and reasonable. It should be mentioned that forformal flag rank, formal jemadars, formal graduates,  informal jemadars and informal graduates, p-value  was less than 0.05 which was in agreement with previous studies.Due to the stressful conditions and occurrences of disordersin mental health  of the personnel studying the mental health of staff is necessary.It is also vital to predict. their mental health problems and burnout to prevent the problemsahead.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: General health
  • Job Burnout
  • Personnel of traffic police