نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- محقق و پژوهشگر دفتر تحقیقات کاربردی ف.ا.ا.اصفهان

2 2- عضو هیئت علمی دانشگاه خوراسگان در رشته روانشناسی

3 3-عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان در رشته روانشناسی صنعتی-سازمانی

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی و مقایسه ویژگی های  شخصیتی  رانندگان متخلف و قانون مدار  شهر اصفهان انجام شد . تعداد نمونه ها متشکل از 300 نفر در دو گروه 150 نفره از رانندگان متخلف و غیر متخلف بود که در شهر اصفهان به مدت حداقل سه سال رانندگی کرده بودند. برای سنجش پنج عامل بزرگ شخصیتی (روان رنجورخویی، برون گرایی، گشودگی به تجربه به تجربه، توافق پذیری و با وجدان بودن) از پرسش نامه فرم کوتاه نئو (NEO-FFI ) استفاده شده است. نتایج زیرپس از کنترل متغیرهای جمعیت شناختی توسط آزمون MANOVA در گروههای متخلف و قانون مدار به دست آمد: در ویژگیهای شخصیتی روان رنجور خویی) 01/0> (p، برون گرایی )01/0>p  ( و باوجدان بودن(05/0(P<  تفاوت معنا داری  بین دو گروه حاصل شد. اما بین گروههای رانندگان متخلف و قانون مدار از نظر گشودگی به تجربه و توافق پذیری تفاوت معنا داری وجود نداشت (05/0<(P.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing Personality Characteristics of Lawbreaking and Law Observing Drivers in Isfahan

نویسندگان [English]

  • Maryam Shojaei 1
  • Seyed Hamid Atashpour 2
  • Ali Mahdad 3

1 1- Researcher and researcher of Applied Research Office of police Isfahan

2 2- Faculty member of Khorasgan University in the field of psychology

3 3- Member of the faculty of Islamic Azad University, Khorasgan branch in the field of industrial-organizational psychology .

چکیده [English]

Personality Characteristics of Lawbreaking and Law Observing

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: traffic
  • The Major Five Personality Factors
  • Lawbreaking and law observing drivers