نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

2 2 – عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در رشته برنامه ریزی شهری

3 3- عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

این پژوهش، با هدف تحلیل مبلمان ترافیکی و نقش آن در طراحی منظر شهری در منطقة 3 شهر اصفهان می باشد. روش تحقیق در این پژوهش مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی بوده است که اطلاعات آن به صورت مطالعات میدانی، اسنادی، کتابخانه ای و با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه با متخصصان به صورت نمونه گیری  از100 متخصص و 200 مورد شهروندان، جمع آوری گردیده است و با تلفیق مطالعات انجام شده و نتایج به دست آمده از مطالعات به ارایة راه حل ها و پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت انواع مبلمان ترافیکی در منطقة 3 شهر اصفهان پرداخته شده است. نتایج به دست آمده در این پژوهش پس از بررسی متغیرهایی چون: تعداد مبلمان ترافیکی، جانمایی و توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی، رعایت فاصله بین انواع مبلمان ترافیکی و... نشان می دهد که از نظر توزیع و پراکنش فضایی انواع مبلمان و مطابقت نمودن با استانداردها و ضوابط مربوط به نصب این دسته از علایم، حوزه 9 از کمترین امکانات نسبت به سایر حوزه ها برخوردار بوده و حوزه 1 از نظر شاخص توسعه انسانی و خدمات دهی بهترین وضعیت را دارد. در نتیجه توزیع فضایی و میزان برخورداری از امکانات در بخش مرکزی شهر اصفهان عادلانه نبوده و همه کاربران به طور یکسان و مساوی به آن ها دسترسی ندارند و در بعضی از حوزه ها بیشترین تمرکز مبلمان وجود دارد و در بعضی دیگر با کمبود مواجه بودیم. سپس با توجه به نتایج به دست آمده در زمینه نقاط قوت و ضعف این عناصر، راهکارهایی جهت ایجاد فضایی مناسب برای کاربران و ارتقاء کیفیت و دستیابی به شرایط فضایی مناسب در زمینه مبلمان ترافیکی ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

- An analysis of traffic furniture and the role of urban landscaping design, by GIS(Case study: central district of Isfahan city)

نویسندگان [English]

  • negar daei 1
  • Ali Zangiabadi 2
  • Mahin Nastaran 3

1 Master student in urban planning

2 2 - Member of the faculty of the University of Isfahan in the field of urban planning

3 3- Faculty member of Isfahan University of Arts

چکیده [English]

The main aim of this research is analizing of furniture traffic and its role in urban landscape design in district no 3 in Isfahan.The method of research in this research has been based on descriptive analytic whose information is in the form of field studies.documentry, library and by the use of questionaires and interviews with the experts in the form of sampling from 100 specialists and 200 citizens which have been compiled ,and with the combination of the accomplished researches and the acquired results from these studies have embarked presentation of solutions and suggestions for improving the various furniture traffic in district no 3 in Isfahan with the aim of analyzing information and producing plans and spatial analysis GIS and AUTO CAD software has been used and for analysis of questionairs SPPS software and in diagrams excel software has been used .The acquired results from the research after surveying variables like furniture traffic the used materials in furniture traffic site selection and considering the climatic and geographical conditions ,considering the distance among many kinds of furniture traffic etc shows ,district 9 compared with other districts has less facilities and district 1 from the viewpoint of TDI and service giving is in the best conditions,consequently ,space distribution and the amount of facilities in the central part of Esfahan have not been fair and the users can't access these facilities equally.IN some districts there is furniture centralization,and in some districts ,we encountered shortage.Thus considering the acquired results in the field of PROS and CONS of these factors ,working procedures for creating a suitable condition for users and for quality promotion and accessing a suitable space Conditions in the field of traffic furniture have been presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Furniture
  • Traffic Analysis
  • Delphi Technique
  • Isfahan Region 3.TDI Technique
  • GI