نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد پیشگیری از جرم دانشگاه علوم انتظامی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناخت میزان تاثیر مشارکتهای مردمی در اثربخشی پیشگیری از نزاع دسته جمعی شهر اصفهان انجام شده است. این پژوهش از لحاظ رویکرد تحقیق کمی و از لحاظ  هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان پلیس پیشگیری شهرستان اصفهان اعم از کارکنان کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی و کارکنان یگانهای حفاظت با مدرک کاردانی و بالاتر و از کارکنان مرد شاغل در پلیس پیشگیری شهرستان اصفهان(570=N) در سال 1399 می باشد که بر اساس جدول گرجسی-مورگان از این تعداد 230 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی (توزیع فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، واریانس) و آمار استنباطی ( آزمون کلموگروف- اسمیرنوف ، ضریب رگرسیون، آزمون تحلیل واریانس، آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و مدل سازی معادلات ساختاری) صورت گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که در جامعه مورد مطالعه مشارکت‌های مردمی در اثربخشی پیشگیری از نزاع دسته جمعی تأثیر مثبت و معنا‌داری دارد. همچنین مشارکت مستقیم و مشارکت غیر مستقیم مردم در اثربخشی پیشگیری از نزاع دسته جمعی تأثیر مثبت و معنا‌داری دارد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Role the public participation on the effectiveness Preventive of groops conflict in Isfahan city

نویسندگان [English]

  • Norbakhsh Saneei 1
  • Sayad Darvishi 2

1 Master of Crime Prevention, University of Law Enforcement Sciences

2 Faculty member of Amin University of Law Enforcement Sciences

چکیده [English]

This study was to identify the impact of public participation in the effectiveness of mass conflict prevention in Isfahan and the research hypotheses have been formulated accordingly. This research is quantitative in terms of research approach and applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of nature. The statistical population of the study includes all employees of Isfahan Preventive Police, including employees of police stations and police stations and employees of protection units with associate degrees and above, and male employees of Isfahan Preventive Police (N = 570) in 1399, which is based on Based on the Georgia-Morgan table, 230 of them were selected as a statistical sample by stratified random sampling. The data collection tool in this study was a questionnaire which consists of three parts. The first part includes questions to measure demographic characteristics and the second part includes three standard questionnaires to measure research variables (28 questions to measure the effectiveness of organizational missions of Isfahan Preventive Police in four components (achieving goals, compatibility, integration, continuity and maintenance) Cultural models), 16 questions to measure direct participation in four components (decision-making, implementation, benefits, evaluation) and 16 questions to measure indirect participation in four components (information, counseling, cooperation and empowerment) based on a five-choice range Analysis of data at two levels of descriptive statistics (frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, variance) and inferential statistics (Kolmogorov-Smirnov test, regression coefficient, analysis of variance test, Spearman correlation coefficient test and Spear correlation coefficient test) Findings showed that in the study population, public participation has a positive and significant effect on the effectiveness of collective conflict prevention, as well as direct participation and indirect participation of people in the effectivenessofcollectiveconflictprevention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Participation
  • effectiveness
  • prevention
  • Collective Conflict