نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد عمران - راه ترابری

2 عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد واحد نجف آباد

چکیده

حوادث جاده ای یکی از معضلات اساسی حمل و نقل در سطح جهان می باشد. در کشورهای پیشرفته جهان جهت کاهش میزان تلفات، حوادث و خسارات ناشی از آن، همزمان با ایجاد سیستم مدیریت حوادث، آن را با سیستم های هوشمند حمل و نقل (ITS) تجهیز نموده اند و به این وسیله بر میزان شاخص های کارایی آن افزوده اند. هدف اصلی این مقاله عبارت است از تعیین شاخص های کارایی مدیریت حوادث جاده ای، بررسی نقش ابزارهای گوناگون سامانه هوشمند حمل و نقل و میزان تاثیرات بکارگیری آنها بر افزایش ایمنی جاده ها که با روش توصیفی- کاربردی و همچنین ارائه مدل پیشنهادی با هدف ارزیابی و بررسی تاثیرات سامانه هوشمند حمل و نقل بر حوادث جاده ای صورت گرفته و نتایج آن به عنوان معیار انتخاب ابزارهای مناسب در جهت بکارگیری در هر مرحله از مدیریت حوادث جاده ای بکار برده می شود. تحلیل مدل ارائه شده توسط نرم افزار SPSS صورت گرفته است و پس از بررسی­ها و مطالعات انجام شده می توان به این نتیجه رسید که از میان ابزارهای ITS بنا بر کارایی، ابزارهای CALL BOX ، دوربین های مدار بسته، شناساگرهای القایی و تابلو با پیام های متغیر دارای بیشترین کاربرد در سیستم های مدیریت حوادث جاده ای می باشند. در پایان پیشنهاداتی در جهت ارتقا ایمنی در جاده ها و کاهش حوادث بیان می شود.از جمله برای بهبود کارایی CALL BOX در مرحله تایید حادثه پیشنهاد می گردد در آینده امکان برقراری تماس تلفنی از طریق CALL BOX های نصب شده در طول مسیر مورد بررسی قرار گیرد.امکان ارسال پیام کوتاه هاکی از بروز حادثه به کلیه تلفنهای همراه در یک منطقه حادثه خیز با توجه به هزینه بسیار پایین آن میتواند شیوه مناسبی در جهت اطلاع رسانی به رانندگان و جلوگیری از بروز حوادث ثانویه در مسیر باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of intelligent transport systems (ITS) in increasing road safety (Case study: Isfahan-Shiraz road)

نویسندگان [English]

  • Mohamadreza Asadi Baghbaderani 1
  • Amir reza Rahimi 2

1 Master of Civil Engineering - Transportation Road

2 Faculty member of Azad University, Najafabad Branch

چکیده [English]

Road accidents are one of the main problems of transportation across the world. In the developed countries, it has been equipped with intelligent transportation systems (ITSs) to reduce the number of resulting casualties, accidents and damages along with the creation of an accident management system, thereby increasing the efficiency indicators. The main objective of this thesis is to determine the efficiency indicators of road accident management and to examine the role of various ITS tools and their impact on road safety, which is performed by the descriptive-applied method and by offering a proposed model with the aim to assess the effects of ITS on the road accidents, and the results are used as a benchmark for selecting appropriate tools to be implemented at each stage of road accident management. The analysis of the model is provided by SPSS software, and after the studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intelligent Transportation
  • Road Safety
  • Driving Accidents