نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی عمومی

2 دکترای روانشناسی. عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

چکیده

عدم کنترل هیجانات در حین رانندگی، می تواند جان خود و اطرافیان را با خطر مرگ روبرو کند. این رفتار شامل نقص قانون و مقررات راهنمایی و رانندگی مانند سبقت و سرعت غیرمجاز، عدم رعایت حق تقدم، عبور از چراغ قرمز، عدم توجه به علایم راهنمایی و رانندگی، انحراف به چپ و تغییر باند می باشد که همه نمونه هایی از رفتار رانندگی پرخطر هستند. هدف از این تحقیق پیش بینی رفتارپرخطر رانندگی  بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و میزان اعتیاد به بازیهای پر خطر رانندگی ،هیجان خواهی با نقش تعدیل کنندگی خود کنترلی در بین جوانان 18 تا 30 ساله مد نظر است. روش پژوهش حاضر بر مبنای مفروضات همبستگی بوده و جامعه آماری مورد مطالعه شامل 650 نفر از سربازان و فراگیران آموزشگاه شهید بهشتی شهر اصفهان  است که نمونه‌گیری به دو صورت در دسترس و داوطلبانه می باشد. 200 نفر (مرد)، فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی نئو،تست رانندگی منچستر، تست هیجان خواهی زاکرمن، تست خود کنترلی تانجی و تست اعتیاد به بازیهای رایانه ای یانگ استفاده شد. سپس تحلیل‌های آمار توصیفی و استنباطی (از جمله رگرسیون ساده و سلسله مراتبی ) بر روی داده‌ها انجام شد. در این مدل بین متغیرهای پیش بین و ملاک رابطه معنی داری وجود دارد و این ارتباط در سطح 05/0 معنی دار می­باشد یعنی بین رانندگی پر خطر و ویژه گیهای شخصیتی ،اعتیاد به بازیهای رایانه ای خشن و هیجان خواهی رابطه خطی وجود دارد. ویژگی شخصیتی با ضریب 87/1، خودکنترلی با ضریب 57/0-، اعتیاد به رایانه با ضریب 28/0- و هیجان خواهی با ضریب 85/0 در مدل تاثیر گذارهستند. متغیر تعدیلگر خودکنترلی در رابطه ویژگی شخصیتی و هیجان خواهی به تنهایی و به صورت همزمان در سطح 05/0 تاثیر گذار است ولی در رابطه با اعتیاد رایانه ای تاثیر ندارد. ویژگی شخصیتی و خودکنترلی به ترتیب با ضریب 58/0 و 22/0- با رفتارهای رانندگی پر خطر در این مدل رابطه دارند ولی تاثیر خودکنترلی به عنوان متغیر تعدیلگر در رابطه ویژگی شخصیتی با رفتارهای رانندگی پر خطر معنادار نیست. تاثیر خودکنترلی به عنوان متغیر تعدیلگر در رابطه بازیهای رایانه ای خشن با رفتارهای رانندگی پر خطر معنادار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Prediction of Driving Risk Behaviors Based on Personality Traits, the Intensity of Rough Computer Addiction, the Excitement of the Role of Gender Moderation in Young People Aged 18 To 30

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Mirtalebi 1
  • Hadi Farhadi 2

1 Master of General Psychology

2 PhD in Psychology. Faculty member of Islamic Azad University of Khorasgan

چکیده [English]

Introduction: Risky driving behavior includes any behavior that drives a driver and increases the likelihood of an accident. ThisBehavior includes defects in law and driving regulations, such as overtaking and speeding off, non-compliance, passing through red lights, lack of attention to driving signs, left-turn and band change, all examples of driving behavior are risky. The purpose of this research is to predict driving behavior based on personality traits and addiction to high-risk driving games, the excitement of self-control moderation among young people aged 18 to 30 years.
Method:  The methodology of this study is based on correlation assumptions. The statistical population of the study consisted of 650 soldiers and students of Shahid Beheshti University in Isfahan who are voluntarily and voluntarily sampling. 200 men (male), a short form of the NEO Personality Inventory, Manchester Driving Test, Zuckerman Extreme Test, Tangney Self Testing Test, and Yang's Computer Game Addiction Test. Then descriptive and inferential statistical analysis (including simple and hierarchical regression) was performed on the data.
 Results: In this model, there is a significant relationship between predictor and criterion variables, and this relationship is significant at the level of 0.05, namely, between high risk driving and personality traits, addiction to computer games, violent and excitement. The linear relationship of existence has it. Personality traits with coefficient of 1.87, self-control with coefficient of -0.57, computer addiction with coefficient of 0.28, and excitement with coefficient of 0.85 in model were affected. The self-regulatory moderator variable in the relationship between personality trait and excitement affects one and the same at the level of 0.05 but does not affect the computer addiction. Personality traits and self-control are related to high risk driving behaviors with coefficients of 0.58 and 0.22, respectively, but self-control effects as a moderating variable are not significant in relation to personality trait with high risk driving behaviors. The effect of self-control as a moderating variable on the relationship between violent computer games and high-risk driving behaviors is significant.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • : High-risk driving
  • Violent computer addiction
  • Personality Traits
  • excitement