نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پیشگیری از جرم

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

یکی از وظایف ذاتی پلیس پیشگیری از جرم است. پلیس هم برای انجام این مسولیت طرح‌های گوناگونی را اجرا می‌کند. در تحقیق حاضر با هدف شناسایی میزان تاثیر اجرای طرح انضباط اجتماعی بر پیشگیری از سرقت موتورسیکلت در شهر کاشان، تاثیر سه طرح مختلف بر سرقت موتورسیکلت بررسی شده است. این تحقیق از جهت هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی، تحلیلی و از منظر اجرا ترکیبی است. در بخش کیفی با تعداد 15 نفر از مدیران و فرماندهان انتظامی شهرستان مصاحبه انجام و سپس از نتایج آن و مبانی نظری تحقیق پرسشنامه محقق ساخته طیف لیکرت 5 گزینه ای شامل 31 گویه تنظیم که پس از تایید روایی و پایایی ، بین نمونه آماری 108 نفره از مامورین اجرای طرح توزیع  و جمع آوری گردید.  داده های حاصله بوسیله آزمونهای آماری تحلیل گردید. بررسی های انجام شده نشان داد که اجرای طرح ساماندهی موتورسیکلت‌سواران متخلف هیچ تاثیری بر پیشگیری از سرقت موتورسیکلت در شهر کاشان ندارد ولی اجرای دو طرح مبارزه با کیف قاپی و طرح مبارزه با مزاحمین خیابانی در حد زیاد بر پیشگیری از سرقت موتورسیکلت موثرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of social discipline plan on prevention of motorcycle theft in Kashan

نویسندگان [English]

  • Ebrahim KHalfi 1
  • Akbar Salimi 2
  • Mehdi Masombeygi 2

1 Master of Crime Prevention

2 Faculty member of Amin University of Law Enforcement Sciences

چکیده [English]


Introduction: One of the inherent duties of the police is crime prevention. The police also implement various plans to fulfill this responsibility. In the present study ، the effect of three different designs on motorcyclethef was investigated.
 
 Objective: The purpose of this study is to identify the impact of the implementation of social discipline plan on the prevention of motorcycle theft in Kashan.
 
 Method: This research is applied in terms of purpose, descriptive in terms of analytical nature and combined in terms of implementation.  In the qualitative section, 15 managers and law enforcement commanders of the city were interviewed and then the results and theoretical foundations of the research were made into a 5-item Likert scale researcher-made questionnaire consisting of 31 adjustment items.  Executives were distributed and collected.  The data were analyzed by statistical tests.
 
 Results: The social discipline plan was examined in the form of three sub-plans, including: plan to organize offending motorcyclists, plan to fight against snatched bags and plan to fight against intruders, and based on this, three sub-hypotheses were designed. Findings show that the effect of the first hypothesis on the prevention of motorcyche theft is negative and the effect of the second and third hypotheses on the prevention of motorcycle  theft is positive.
 
 Results: The studies showed that the implementation of the plan to organize the offending motorcyclists has no effect on the prevention of motorcycle theft in Kashan, but the implementation of the two plan to fight against snatched bags and plan to fight against intruders, are very effective in preventing the theft of motorcycles.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social discipline plan
  • Crime Prevention
  • Theft
  • Motorcycle
  • Kashan