نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای جامعه شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین چگونگی نقش و حضور نیروی انتظامی(پلیس) در ایجاد احساس امنیت در بین شهروندان اصفهانی صورت گرفته است. جهت اندازه گیری متغیر نیروی انتظامی در سه بعد جدیت، عملکرد و توانایی مورد سنجش قرار گرفته است. چارچوب نظری تحقیق بنا به تناسب موضوع، نظریه های جامعه شناختی و مکاتب مربوط به این حوزه‌ها مورد بررسی واقع گردید و فرضیات پژوهش از آن استخراج گردید. روش تحقیق در این پژوهش پیمایش و ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ی دارای قابلیت اعتماد و اعتبار است. جامعه آماری پژوهش، شهروندان شهر اصفهان می‌باشد. حجم نمونه 384 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران با روش خوشه ای چند مرحله ای در 3 منطقه اصفهان بدست آمده است، با استفاده از نرم افزار SPSS ، برای آزمون فرضیات و تحلیل داده‌ها، از روش های تحلیل آماریtest-t، واریانس یکطرفه، همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. مهمترین یافته‌های این پژوهش بدین قرار است: بین نقش و حضور نیروی انتظامی در احساس امنیت در بین شهروندان اصفهانی بر حسب سرمایه اجتماعی، عملکرد رسانه‌های داخلی رابطه مستقیم، اما برحسب عملکرد رسانه‌های خارجی، قربانی شدن مستقیم و غیرمستقیم از جرم رابطه غیرمستقیم وجود دارد. همچنین این متغیر برحسب منطقه محل سکونت، طبقه اجتماعی، سطح تحصیلات، سن، جنس و وضعیت تأهل متفاوت نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sociological explanation of the effect of the objective presence of the police in creating a sense of security among the citizens of Isfahan

نویسنده [English]

  • Zahra Taheri

PhD in Sociology, University of Isfahan

چکیده [English]

The aim of this study was to determine the role and presence of the police in creating a sense of security among the citizens of Isfahan. To measure the variable of law enforcement in three dimensions of seriousness, performance and ability has been measured. The theoretical framework of the research was examined according to the relevance of the subject, sociological theories and schools related to these fields and the research hypotheses were extracted from it. The research method in this research is survey and the data collection tool is a questionnaire with reliability and validity. The statistical population of the study is the citizens of Isfahan. The sample size is 384 people which has been obtained by using Cochran's formula with multi-stage cluster method in 3 regions of Isfahan. Using SPSS software, to test hypotheses and data analysis, one-way analysis of variance test-t , Pearson correlation and multivariate regression analysis were used. The most important findings of this study are as follows: There is a direct relationship between the role and presence of law enforcement in the sense of security among the citizens of Isfahan in terms of social capital, domestic media performance, but in terms of foreign media performance, direct and indirect victimization of crime. Also, this variable does not differ according to the region of residence, social class, level of education, age, sex and marital status.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • sense of security
  • Law Enforcement
  • social capital
  • Media Performance PhD in Sociology
  • University of Isfahan