نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان

2 کارشناس ارشد رشته مدیریت

چکیده

از آنجایی که پلیس تأمین کننده امنیت جانی، مالی، روانی و اجتماعی گردشگران است، نقش آن در رضایت مندی و جذب تعداد بیشتر گردشگران خارجی بسیار حائز اهمیت است. هدف از انجام این تحقیق شناخت نقش پلیس در توسعة صنعت گردشگری و تأثیرات خدمات رسانی و حضور فیزیکی آن بر افزایش تعداد گردشگران خارجی در فضاهای گردشگری شهر اصفهان می باشد. روش تحقیق به صورت توصیفی - تحلیلی  و همبستگی می باشد. جامعة آماری شامل؛گردشگران خارجی می باشد که در سال 1389 وارد شهر اصفهان شده اند. با استفاده از روش کوکران تعداد 320 نفر را به عنوان نمونه آماری انتخاب کرده و از طریق پرسشنامه محقق ساخته به جمع آوری نظرات گردشگران خارجی در ارتباط با امنیت پرداخته شده است. از مهمترین نتایج این پژوهش می توان به، بالا بودن میزان رضایت مندی گردشگران خارجی از امنیت در شهر اصفهان اشاره کرد. در این میان از نحوة اطلاع رسانی پلیس، نظارت پلیس بر عملکرد (هتل ها، رستوران ها و آژانس های مسافرتی) و همچنین تراکم زیاد در برخی از مراکز گردشگری، رضایت کمتری داشته اند. تعداد زیادی از گردشگران خارجی با توجه به وضعیت امنیتی که در شهر اصفهان وجود داشته، تمایل داشته اند دوباره به این شهر مسافرت کنند و یا آن را به سایر دوستان و آشناییان برای سفر معرفی کنند. بررسی فرضیات تحقیق نیز نشان می دهد، رابطة معناداری بین متغیرهای مطرح شده وجود دارد و فرضیه هایی که به سنجش رابطة بین این متغیرها پرداخته اند نیز مورد تأیید می باشند.در این میان رابطة بین حضور فیزیکی زیاد پلیس در فضاهای گردشگری و میزان احساس امنیت روانی گردشگران خارجی، معنادار نمی باشد. بنابراین فرضیة مذکور تأیید نمی­شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Police role in securing and attracting tourism (Case Study, Isfahan city)

نویسندگان [English]

  • Ahmad SHahivandi 1
  • morteza eshaghi 2

1 Faculty member of Isfahan University of Arts

2 naja

چکیده [English]

Abstract
As the provider of police safety, financial, psychological and social tourism, and its role in the satisfaction and attract more foreign tourists is very important. The purpose of this study to understand the role of police in the development of tourism And its effects on the physical presence of services and increase the number of foreign tourists in the tourist areas of the city of Isfahan
Descriptive research method - the analysis and correlation Statistical community including foreign tourists who arrived in 1389 in Isfahan have been Using Cochran 320 selected as the sample And through a questionnaire to gather opinions regarding the safety of foreign tourists has been paid.
results are important to the high level of satisfaction on the safety of foreign tourists to the city of Isfahan. The manner of informing the police, monitoring police performance (hotels, restaurants and travel agencies) and the high density of tourist centers, were less satisfied . Many foreign tourists have given the security situation in the city of Isfahan, Are willing to travel to the city and to introduce it to other friends for travel.
Hypotheses of the study shows a significant relationship between variables and hypotheses are proposed to assess the relationship between these variables have to be approved The relationship between high physical presence of police in tourist areas and a sense of psychological security of foreign tourists, is not significant. so these can not be confirmed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Police
  • social security
  • psychological security
  • physical presence of police
  • city of Isfahan