نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

1- کارشناس ارشد مشاوره خانواده

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی پیامدهای عقیدتی و فرهنگی نفوذ شبکه های اجتماعی موبایلی در نوجوانان و با توجه به اهمیت سواد رسانه‌ای به عنوان مفهوم مهمی در پیشگیری از این آسیب‌ها طراحی گردید. روش پژوهش پیمایشی، جامعه آماری کلیه نوجوانان دانش‌آموز 19-15 ساله شهر اصفهان در سال 1394 است. نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران برابر با 470 نفر تعیین گردید. نمونه‌گیری سهمیه‌ای بر اساس سن و جنس و در هر زیر گروه نمونه‌گیری به شیوه دردسترس انجام گردید. داده‌ها در نرم‌افزار spss 23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بررسی آزمون فرضیه‌ها و نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام جهت پیش­بینی آسیب­های شبکه­های اجتماعی موبایلی براساس ابعاد پیامدهای عقیدتی  و فرهنگی نشان داد که از میان ابعاد پیامدهای عقیدتی  و فرهنگی ، هر دو بعد شیوه استفاده و ارزشیابی به طور معناداری  آسیب شبکه اجتماعی را پیش­بینی می­کنند. این دو بعد در مجموع،1/41 درصد آسیب شبکه اجتماعی را تبیین می‌کند(01/0>p). شیوه استفاده 40% و ارزشیابی حدود 42% از واریانس را تبیین می کند. همچنین در جدول ضریب رگرسیون نشان داده شد که هر دو ضریب بتا منفی  می‌باشند بنابراین، بین هر یک از متغیرهای پیش‌بین با ملاک رابطه منفی وجود دارد. شیوه استفاده با آسیب شبکه اجتماعی 51/0 همبستگی دارد و ارزشیابی دارای همبستگی اضافی و جداگانه‌ای برابر 20/0 با آسیب شبکه اجتماعی می‌باشد و بعد هدفمندی در تحلیل رگرسیون از معادله حذف شد. بر اساس نتایج پژوهش بومی شدن مفهوم پیامدهای عقیدتی  و فرهنگی ، تولید محتوای مناسب در حیطه فضای مجازی، گسترش آموزش در بستر محتوای آنلاین و آموزش مهارت تفکر انتقادی پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the ideological and cultural consequences of the influence of mobile social networks in adolescents

نویسنده [English]

  • Farahnaz Maleki

. 1- Master of Family Counseling

چکیده [English]

Abstract This study was designed to investigate the ideological and cultural consequences of the influence of mobile social networks in adolescents and considering the importance of media literacy as an important concept in preventing these harms. The research method is the statistical population of all adolescent students aged 15-19 years in Isfahan in 2015. The statistical sample was determined based on Cochran's formula equal to 470 people. Quota sampling was performed based on age and sex in each subgroup of available sampling method. Data were analyzed in SPSS 23 software. Examination of hypotheses and the results of stepwise regression analysis to predict the harms of mobile social networks based on the dimensions of ideological and cultural consequences showed that among the dimensions of ideological and cultural consequences, both dimensions of use and evaluation of harm significantly Predict social networkingThese two dimensions together explain 41.1% of social network damage (p <0.01). Explains the use of 40% and the evaluation of about 42% of the variance. The regression coefficient table also showed that both beta coefficients are negative. Therefore, there is a negative relationship between each of the predictor variables and the criterion. The method of use has a correlation with social network damage of 0.51 and evaluation has an additional and separate correlation of 0.20 with social network damage and then purposefulness in regression analysis was removed from the equation. Based on the results of the research, localization of the concept of ideological and cultural consequences, production of appropriate content in the field of cyberspace, expansion of education in the context of online content and training of critical thinking skills are suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Media Literacy
  • Injuries of Mobile Social Networks
  • critical thinking
  • Adolescents