نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- کارشناسی ارشد رشته مکانیک-دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی

2 دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد دهاقان

چکیده

ترس از جرم (احساس عدم امنیت) پدیده‌ای است که‌ کیفیت زندگی شهروندان را متأثر می‌سازد. جامعه شناسان معتقدند که وجود میزانی مقبولیت ترس از جرم طبیعی ولی میزانی که مخرب زندگی فرد باشد، مسلماً افراد را دچار مشکلاتی در جامعه خواهد کرد. از این رو هدف این تحقیق، بررسی تطبیقی جامعه شناختی ترس از جرم میان شهروندان مرد و زن شهر شهرضا است. بر این اساس روش پژوهش، روش توصیفی- از نوع مقایسه ای و جامعه آماری در این پژوهش کلیه شهروندان مرد و زن شهر شهرضا با تعداد نمونه به ترتیب برابر با 211 و 171 نفر مطابق با فرمول کوکران بود که به روش نمونه گیری ساده طبقه بندی شده انتخاب شده است. گرد آوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه ترس از جرم  با پایایی7/ مطابق با رابطه کرونباخ بود. جهت تجزیه‌ و تحلیل داده ها علاوه بر روش آمار توصیفی، از آمار استنباطی(آزمون مقایسه میانگین دو جامعه)، در نرم افزار spss بهره گرفته شد. یافته‌های این پژوهش نشان داد، بین شهروندان شهرضا، از نظر امنیت اجتماعی، وقوع جرائم مشهود، جامعه شناختی ترس از جرم، تفاوت وجود دارد؛ اما بین شهروندان مرد و زن از نظر نگرش نسبت به عملکرد پلیس، تفاوتی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of satisfaction with police performance on the sense of security among men and women in Shahreza

نویسندگان [English]

  • Pezhman Ghareghani 1
  • Alireza Zarghamzadeh 2

1 Researcher - Master of Mechanics

2 Graduated from Dehaghan Azad University, Master of Social Sciences

چکیده [English]

Fear of crime (feeling insecure) is a phenomenon that affects the quality of life of citizens. Sociologists believe that having a degree of acceptance of the fear of natural crime, but a degree that is destructive to one's life, will certainly cause problems for people in society. Therefore, the purpose of this study is a comparative sociological study of fear of crime among male and female citizens of Shahreza. Accordingly, the research method was descriptive-comparative and the statistical population in this study was all male and female citizens of Shahreza with a sample number of 211 and 171, respectively, according to the Cochran formula, which was classified by simple sampling method Has been selected. Data collection in this study was a crime fear questionnaire with a reliability of 7 / according to Cronbach's relationship. In order to analyze the data, in addition to descriptive statistics, inferential statistics (comparison test of the mean of the two communities) were used in SPSS software. The findings of this study showed that there is a difference between the citizens of Shahreza in terms of social security, the occurrence of obvious crimes, and the sociology of fear of crime; But there is no difference between male and female citizens in terms of attitudes towards police performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Obvious crimes
  • social security
  • fear of crime