نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

1- کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه ی استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام با میزان رعایت بنیان های اخلاقی در بین زوجین در شهر شاهین شهر در سال 1396 بود. این پژوهش کاربردی و از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری زوجین کاربر شبکه اجتماعی اینستاگرام در شهر شاهین شهر و حجم نمونه طبق جدول مورگان 384 نفر به دست آمد. برای گردآوری اطلاعات با توجه به اینکه اینستاگرام یک پیام رسان می باشد از دو پرسشنامه شبکه های اجتماعی پرویزی و اطهری(1395) وپرسشنامه بنیان اخلاقی هایت و گراهام (2007) استفاده گردید. که روایی پرسشنامه ها توسط متخصصین تأیید و ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه شبکه های اجتماعی 79/0  و پرسشنامه بنیان های اخلاقی 81/0 به دست آمد بنابراین پرسشنامه های مورد استفاده از پایایی بالایی برخوردار است.(برای تحلیل داده ها، آمار توصیفی و آمار استنباطی از نرم افزار  23SPSSتوصیفی استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد بین شبکه اجتماعی اینستاگرام با بنیان های اخلاقی رابطه  وجود دارد. همچنین بین شبکه اجتماعی اینستاگرام با ابعاد انصاف و بی عدالتی از بنیان های اخلاقی، اخلاص و پاکی از بنیان های اخلاقی و احترام به مرجعیت از بنیان های اخلاقی رابطه  وجود دارد .ولی بین شبکه اجتماعی اینستاگرام با بعد مراقبت و آسیب از بنیان های اخلاقی  و بعد وفاداری به گروه از بنیان های اخلاقی رابطه  وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between using Instagram social network and the level of observance of moral foundations among couples in Shahinshahr in 1396

نویسنده [English]

  • Ebrahim Mehrani

1- Master of Cultural Studies and Media

چکیده [English]

The main purpose of this study was to investigate the relationship between the use of Instagram social network and the level of observance of moral foundations among couples in Shahinshahr in 1396. This research is applied and correlational and the statistical population of couples using the social network Instagram in Shahinshahr and the sample size according to Morgan table was 384 people. To collect information, considering that Instagram is a messenger, two questionnaires of Parvizi and Athari social networks (2016) and Hayet and Graham (2007) Moral Foundation Questionnaire were used. The validity of the questionnaires was obtained by experts and Cronbach's alpha coefficient for the social networks questionnaire was 0.79 and the ethical foundations questionnaire was 0.81, so the questionnaires used have high reliability (for data analysis, descriptive statistics and Inferential statistics from descriptive 23SPSS software were used The results showed that there is a relationship between the social network Instagram and moral foundations. There is also a relationship between the social network Instagram with the dimensions of fairness and injustice from moral foundations, sincerity and purity from moral foundations and respect for authority from moral foundations. There is no dimension to loyalty to a group of moral foundations. r

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Social Networks
  • Instagram
  • moral foundation
  • couples
  • Shahinshahr