نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

1- کارشناس ارشد جامعه شناسی، محقق و مدرس دانشگاه ha_amini_65@yahoo.com 2- دکترای جامعه شناسی دانشگاه شیراز ، محقق و مدرس دانشگاه. 3- کارشناس ارشد جامعه شناسی، محقق و مدرس دانشگاه.

چکیده

جرم یکی از ناهنجاری های موجود در جامعه است که زندگی انسان را از بدو تولد تا کنون درگیر خود کرده است.  با توجه به پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی در جامعه بر وقوع جرم و انحراف نیز در جوامع افزوده شده است. بر این اساس در پژوهش حاضر به بررسی جرم در برخی از محلات شهر اصفهان و نقش عوامل مختلف در گرایش افراد به جرم پرداخته است. نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران از بین ساکنین برخی از محلات شهر اصفهان 650 نفر برآورد شده است روش تحقیق پیمایش و از پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. با توجه به نتایج بدست آمده، وجود افراد شرور و مزاحم شایع ترین نوع جرم در برخی از محلات شهر اصفهان  در بین انواع جرایم مورد بررسی بوده و روابط جنسی نامشروع با کمترین میانگین در بین انواع جرایم از شیوع اندکی برخوردار است. با توجه به نتایج بدست آمده، رسانه های ماهواره ای، نابسامانی خانواده و جنسیت از جمله عواملی است که با گرایش به جرم رابطه معنی داری داشته و مهاجرت، پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی و آگاهی جنسی با گرایش به جرم رابطه معنی داری ندارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the factors affecting the crime rate of some neighborhoods in Isfahan

نویسنده [English]

  • Hajar Amini. Behzad Hakiminia . Hadiseh Ramezanifar

1- Master of Sociology, Researcher and University Lecturer ha_amini_65@yahoo.com 2- Doctor of Sociology, Shiraz University, researcher and lecturer . 3- Master of Sociology, researcher and university lecturer.

چکیده [English]

Crime is one of the anomalies in society that has affected human life since birth. Due to economic and social progress in society, the occurrence of crime and deviance in societies has also increased. Accordingly, in the present study, crime has been investigated in some neighborhoods of Isfahan and the role of various factors in people's tendency to crime. Statistical sample based on Cochran's formula is estimated to be 650 residents of some neighborhoods of Isfahan. The research method was survey and a questionnaire was used to collect information. According to the obtained results, the existence of evil and annoying people is the most common type of crime in some neighborhoods of Isfahan among the types of crimes studied and illicit sex with the lowest average among the types of crimes has a low prevalence. According to the results, satellite media, family disorder and gender are among the factors that have a significant relationship with crime and immigration, socio-economic status and sexual awareness have no significant relationship with crime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: crime
  • family
  • immigration
  • Media
  • sexual awareness
  • Base