نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

1-گروه برنامه ریزی فرهنگی ، امور فرهنگی ، واحد شاهین‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهین‌شهر، ایران 2- عضوهیات علمی گروه برنامه ریزی فرهنگی دانشکده علوم انسانی شاهین‌شهر ، ایران

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی و اولویت­بندی موانع فرهنگی موجود در اشتغال معتادان بهبودیافته (مورد مطالعه شهرستان شاهین­شهر)  در سال 1397 هجری شمسی می­باشد. این پژوهش از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی  و از نظر جمع­آوری اطلاعات از نوع توصیفی – پیمایشی است در بخش کیفی از روش دلفی و در بخش کمی از روش معادلات ساختاری استفاده شده است، جامعه آماری این تحقیق افراد بهبودیافته از اعتیاد در کمپ ترک اعتیاد ققنوس شاهین­شهر به تعداد 88 نفر می­باشد. حجم نمونه از روش سرشماری برآورد گردید. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است. روایی پرسشنامه به ­صورت محتوایی و صوری توسط متخصصین تائید و پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید. جهت تجزیه­و­تحلیل داده­ها در سطح آمار توصیفی از فراوانی، میانگین و درصد و در سطح استنباطی از معادلات ساختاری PLS Smart- و آزمون فریدمن استفاده گردید. یافته­ها نشان داد که موانع هنجاری (83/3%)، موانع قانونی (35/3)، موانع ارزشی (27/3%)، موانع دینی (47/2%) و موانع اعتقادی (08/2%) بر حسب اولویت مهمترین موانع فرهنگی اشتغال افراد بهبودیافته از اعتیاد در شهرستان شاهین­شهر می­باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identify and prioritize cultural barriers to the employment of improved addicts (Case study of Shahinshahr city)

نویسنده [English]

  • Hamidreza Mohammadi. Narges Atrian

. 1- Department of Cultural Planning, Cultural Affairs, Shahinshahr Branch, Islamic Azad University, Shahinshahr, Iran 2- Scientific membership of Cultural Planning Department of Shahinshahr Faculty of Humanities, Iran

چکیده [English]

Abstract The purpose of this study is to identify and prioritize the cultural barriers in the employment of recovering addicts (case study of Shahinshahr) in 1397 AH. This research is an applied research in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection. In the qualitative part, the Delphi method has been used and in a quantitative part, the structural equation method has been used. The statistical population of this study is 88 people recovered from addiction in Phoenix Addiction Treatment Camp in Shahinshahr. The sample size was estimated by census method. The data collection tool is a researcher-made questionnaire. The validity of the questionnaire was substantially and formally verified by experts and the reliability of the questionnaire was assessed with Cronbach's alpha coefficient. Frequency, mean and percentage were used to analyze the data at the level of descriptive statistics and PLS Smart- and Friedman test were used at the inferential level. Findings showed that normative barriers (3.83%), legal barriers (3.35), value barriers (3.27%), religious barriers (2.47%) and belief barriers (2.08%) According to priority, the most important cultural barriers to employment are people who have recovered from addiction in Shahinshahr.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Improved addicts' employment
  • cultural barriers
  • Value barriers
  • Normative barriers
  • Legal Barriers
  • Belief barriers
  • Religious barriers.