نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

1-کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان 2- استادیار، حقوق، دانشگاه اصفهان. اصفهان 3- کارشناسی ارشد رشته مدیریت

چکیده

علی رغم آنکه صنعت گردشگری به معنای امروزی آن قدمت چندانی ندارد اما این صنعت توانسته است در این مدت محدود گسترش چشمگیری داشته باشد، به نحوی که پیش بینی می شود صنعت گردشگری در آینده ای نه چندان دور به پرسودترین صنعت در سطح جهان تبدیل شود. با توجه به همین آثار فراوان اقتصادی گردشگری است که تمامی حاکمیت ها در صدد آن هستند که با برنامه ریزی های جامع گردشگری سهم بیشتری از این بازار جهانی را به خود اختصاص دهند. نکته حائز اهمیت در این زمینه آن است که برای گسترش صنعت گردشگری در هر کشور باید پیش نیازهای لازم در این راستا فراهم باشد. یکی از مهمترین این پیش نیازها که اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست و به جرأت می توان ادعا نمود که مهمترین پیش نیاز جهت توسعه صنعت گردشگری به حساب می آید، ایجاد احساس امنیت در گردشگران خارجی است زیرا گردشگر خارجی تا نسبت به مقصد گردشگری احساس امنیت نداشته باشد قدم به آن کشور نمی گذارد. در این مقاله با توجه به اهمیت مقوله احساس امنیت، با تأکید بر وظایف و کارکردهای قوای سه گانه راهکارهای حقوقی، فرهنگی، اجتماعی سیاسی اقتصادی و ... که می تواند منجر به افزایش احساس امنیت در گردشگران خارجی شود، به رشته تحریر درآمده است، احساس امنیتی که اگر در قالب برنامه های جامع گردشگری در کشور ما ارتقاء یابد بدون شک در کنار ایجاد زیر ساخت های دیگر می تواند منجر به آن شود که صنعت گردشگری خارجی کشور توسعهی روزافزون یابد و ایران به جایگاه واقعی خود در این صنعت برسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Strategies to increase the feeling of security in foreign tourists

نویسنده [English]

  • Mehdi Jalili , Qudratullah Khosroshahi Morteza Ishaqi

. 1- Master of Private Law, University of Isfahan 2- Assistant Professor, Law, University of Isfahan. Esfahan 3- Master of Management

چکیده [English]

Abstract Despite the fact that the tourism industry is not very old in its current meaning, but this industry has been able to expand significantly in this limited period, so that the tourism industry is expected to become the most profitable industry in the world in the not too distant future. Due to these many economic effects of tourism, all governments are seeking to gain a larger share of this global market through comprehensive tourism planning. The important point in this regard is that in order to expand the tourism industry in each country, the necessary prerequisites must be provided in this regard. One of the most important prerequisites, the importance of which is not hidden from anyone, and it can be boldly claimed that the most important prerequisite for the development of the tourism industry is to create a sense of security in foreign tourists because foreign tourists feel safe in relation to the tourist destination. If he does not, he will not set foot in that country In this article, considering the importance of the category of feeling of security, with emphasis on the duties and functions of the three forces, legal, cultural, socio-political, economic, etc. solutions that can lead to increasing the feeling of security in foreign tourists have been written. , The feeling of security that if it is promoted in the form of comprehensive tourism programs in our country, without a doubt, along with the creation of other infrastructures, can lead to the development of the country's foreign tourism industry and Iran to reach its true position in this industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Tourism
  • foreign tourist
  • Security
  • feeling of security