نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

1- کارشناس ارشد علوم اجتماعی 2- کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی،

چکیده

امنیت هر جامعه ای از مهمترین عوامل حیاتی در بقای کشور و حفظ حاکمیت ارضی و سیاسی آن می باشد که در هر کشوری می بایستی این امنیت با ابزارهای مختلف به صورت پایدار حفظ و استمرار داشته باشد . در بسیاری از مواقع وقوع بحران هائی از قبیل خشکسالی ، تورم و وضعیت نامناسب اقتصادی و سیاسی ، فساد مدیران اداری ، نارضایتی های قومی و مذهبی ، مسائل زیست محیطی و ... موجب وقوع نارضایتی و شکل گیری تجمعات و اغتشاشات می گردد که در طول سال های اخیر نمودهائی از آن به کرات در کشور مشاهده شد . وجود و ظهور علل و عوامل مختلف اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی ، جامعه شناختی ، روانشناختی و... در بروز اغتشاشات ، شورشگری و آشوب های منجر به تخریب و... نقش اساسی و تعیین کننده دارند که هر کدام در جای خود محل بحث و بررسی قرار می گیرند . نتایج حاصل از مطالعات نظری و میدانی در حوزة اغتشاشات شهری در ایران نشان می دهد خشونت گرایی معترضان و سایر افراد حاضر در صحنه، نقش تعیین کننده ای در بروز و توسعة ناآرامی های شهری و مدیریت آن دارد و این عامل می تواند پدیدة طبیعی رفتارهای جمعی اعتراض آمیز را به سمت یک بحران جدی امنیتی سوق دهد . در پژوهش زیر انتظار می رود علل و انگیزه های این تخریب ها و شورشگری در اغتشاشات از منظر روانشناختی بررسی ، و به منظور ارائة روش های تأثیرگذاری بر خشونت گرایی معترضان و سایر افراد حاضر در صحنه ،. نخست نسبت به تعریف اصطلاحاتی از قبیل(تجمع - اغتشاش - تخریب – شورشگری و ...) پرداخته و سپس مفاهیم نظری مورد بررسی قرار خواهد گرفت امید است که مورد توجه استاد محترم قرار گرفته و همچنین در برآوردهای اطلاعاتی دستگاههای امنیتی ناجا مورد بهره برداری لازم قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Causes and motives of violence and aggression in disturbances and riots from a psychological perspective

نویسنده [English]

  • Ahmad norali- Rasol salehi

1- Master of Social Sciences 2- Master of Criminal Law and Criminology

چکیده [English]

The security of any society is one of the most important vital factors in the survival of the country and the preservation of its territorial and political sovereignty, which must be maintained and sustained in various countries by various means. In many cases, crises such as drought, inflation and unfavorable economic and political situation, corruption of administrative managers, ethnic and religious dissatisfaction, environmental issues, etc. cause dissatisfaction and the formation of gatherings and disturbances. In recent years, its manifestations have been observed repeatedly in the country. Existence and emergence of various economic, cultural, social, sociological, psychological causes and factors in the occurrence of disturbances, riots and riots leading to destruction, etc. have a fundamental and decisive role, each of which in its place is the subject of discussion. And are reviewed. The results of theoretical and field studies in the field of urban unrest in Iran show that the violence of protesters and other people present on the scene, has a decisive role in the occurrence and development of urban unrest and its management and this factor can be a natural phenomenon of collective behavior. Lead the protesters to a serious security crisis. In the following study, it is expected that the causes and motives of these destructions and riots in the riots will be examined from a psychological perspective, and in order to provide methods for influencing the violence of the protesters and other people present at the scene. First, the definition of terms such as (gathering - disturbance - destruction - insurgency, etc.) will be dealt with, and then theoretical concepts will be examined. It is hoped that the esteemed professor will pay attention and also be used in the intelligence estimates of the NAJA security apparatus. Be required.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aggregation
  • Riot
  • insurgency
  • destruction
  • psychological