نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد رشته عملیات ویژه

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر تاب آوری کارکنان یگان ویژه می باشد. این پژوهش نیمه تجربی ازنوع پیش آزمون،پس آزمون وگروه آزمایش و گواه می باشد .که با نمونه گیری تصادفی ساده ، تعداد  200نفر از درجه داران یگان ویژه انتظامی استان اصفهان مشخص و به وسیله پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون تعداد 50 نفر که نمره میانگین کمتر از 3 داشتند انتخاب و در دو گروه ، آزمایش (25) نفر و گواه (25) نفر قرار داده شدند. کلاس‌های آموزشی مهارت‌های زندگی شامل مهارت تفکر خلاق، مهارت خودآگاهی، مهارت مقابله با استرس، مهارت حل مسئله و مهارت روابط بین فردی برای گروه آزمایش، در 5 جلسه 90 دقیقه‌ای برگزار گردید . در پایان کلاس‌های آموزشی، پرسشنامه‌هایی مهارت تاب‌آوری و مهارت‌های زندگی بر روی هر دو گروه آزمایش و گواه اجرا شد. یافته های پژوهش نشان‌ داد،  که شرکت در کلاس های آموزش مهارت های  زندگی باعث ارتقاء تاب آوری افراد گروه تجربی شده وبا تحلیل کواریانس فرضیه اصلی تحقیق تایید ، ودر بررسی فرضیه های فرعی تحقیق نیز فرضیه های اول ، چهارم وپنجم تایید و فرضیه دوم و سوم مورد تایید قرار نگرفتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of life skills training on the resilience of Special Forces personnel (Case study of Isfahan Special Forces officers)

نویسنده [English]

  • Abolfazl Bahmani

Master of Special Operations

چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effect of life skills training on resilience of special forces personnel. This quasi-experimental study is a type of pre-test, post-test and experimental and control groups. Less than 3 were selected and divided into two groups, experimental (25) and control (25). Life skills training classes including creative thinking skills, self-awareness skills, coping skills, problem solving skills and interpersonal relationships skills were held for the experimental group in 5 sessions of 90 minutes. At the end of the training classes, resilience and life skills questionnaires were administered to both experimental and control groups. Findings showed that participation in life skills training classes improved the resilience of the experimental group and confirmed the main hypothesis of the research by analysis of covariance. Were not approved. Keywords: life skills, resilience, special unit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • life skills
  • Resilience
  • Special Unit