نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه اصفهان tkadijh@yahoo.com

چکیده

امروزه تقریباً حدود دو قرن است که صنعت و فنّاوری دنیای بشر را تسخیر کرده و به‌صورت لجام‌گسیخته‌ای زندگی‌اش را در سیطره خود درآورده است به‌طوری‌که بشر به‌شدت به این صنعت و فنّاوری وابسته شده و ناگزیر معایب آن را می‌پذیرد. چراکه دیگر تقریباً زندگی بشر بدون فنّاوری محال است؛ اما به چه قیمتی و تا کجا می‌توان پا به‌پای فنّاوری پیش رفت و فنّاوری را در خدمت بشر گرفت و نه بشر را در خدمت فنّاوری و چرخه زندگی بشر را به شکل متعادلی پیش برد. از گذشته تاکنون همیشه بازی و سرگرمی جز جدایی‌ناپذیر زندگی کودکان بوده است؛ اما حدود نیم‌قرن است که بازی‌ها نیز از صنعت و فنّاوری بهره گرفته و پا به‌پای آن پیش می‌رود و هر روز بر تعداد کاربران این بازیها که اکثرا کودکان و نوجوانان هستند افزوده می شود هدف از این تحقیق تبیین جرم شناختی بازیهای رایانه ای است که ببینیم آیا در این بازیها  اهدافی دیگری غیر از سرگرمی یعنی اهداف ایدئ.لوژیکی و سیاسی نهفته است؟ و اینکه این بازیها چه پیامدهایی برای کودکان و نوجوانان دارند؟ برای این منظور از روش کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است که در نهایت به این نتیجه رسیدیم که این بازیها ماهیتی غیر از سرگرمی دارند و پیامدهای منفی زیادی نیز به دنبال دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Criminological analysis of computer games

نویسنده [English]

  • Ghodratullah Khosroshahi , Khadijeh Tahmasebi Qorabi

- Assistant Professor of Law, University of Isfahan - Master of Criminal Law and Criminology, University of Isfahan tkadijh@yahoo.com

چکیده [English]

Abstract Today, for almost two centuries, industry and technology have conquered the human world and uncontrollably dominated its life, so that human beings are highly dependent on this industry and technology and inevitably accept its disadvantages. Because human life is almost impossible without technology; But at what cost and to what extent can technology be pursued and technology be used in the service of human beings and not human beings in the service of technology and the human life cycle be carried out in a balanced way. From the past until now, games and entertainment have always been an integral part of children's lives; But for about half a century, games have also benefited from industry and technology, and the number of users of these games, which are mostly children and adolescents, is increasing every day. The purpose of this study is to explain the criminology of computer games to see if In these games, there are other goals besides entertainment, ie ideological and political goals? And what are the consequences of these games for children and adolescents? For this purpose, the library and Internet methods have been used, which we finally came to the conclusion that these games have a nature other than entertainment and have many negative consequences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • computer games
  • children and adolescents
  • political and ideological goals