نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

- کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم - عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان- دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری - عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا

چکیده

امنیت گردشگران از مهم ترین اقدامات جهت توسعه صنعت گردشگری و پایداری می باشد . در این پژوهش سعی شده است شاخص های تاثیر گذار بر امنیت گردشگران شناسایی، اصول و شاخص های امنیت و آسایش گردشگران در مقصدهای گردشگری و جامعه میزبان تدوین و توسط سازمان های مسئول و نیروی پلیس اجرا شود. در این پژوهش، داده ها براساس هدف کاربردی و براساس ماهیت توصیفی– تحلیلی لحاظ شده که داده های مورد استفاده از طریق پرسشنامه و اطلاعات و آمار سازمان های مرتبط جمع آوری شده است. هم چنین، جهت جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای، اسنادی، مطالعه کتب و مقالات و پایان نامه ها و به علاوه از روش میدانی و ابزار مصاحبه استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش در پرسشنامه گردشگران و کارشناسان صنعت توریسم (راهنمایان تور و متخصصان و متولیان گردشگری) بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری 19SPSS، Excel استفاده شده است. از یافته های این پژوهش می توان به مواردی چون اطلاع رسانی و آگاه سازی گردشگران به منظور پیشگیری از وقوع حوادث و اطمینان بخشی به آنان منجر به حداقل رساندن خطرات سفر، افزایش رضایت میهمان، تشدید و تداوم سفرهای بعدی و توسعه عملیات بازارداری ، برنامه ریزی و مدیریت صحیح نیروهای انتظامی در شهر جهت فراهم آوردن امنیت گردشگران، توسعه زیرساخت ها و آموزش و مشارکت همگانی شهروندان اصفهان اشاره نمود که در نهایت الگویی مناسب جهت تامین معیارهای امنیت گردشگری در شهر اصفهان ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis and evaluation of tourist safety indicators Case study of Isfahan metropolis

نویسنده [English]

  • Reyhaneh Nikbakht, Asghar Zarabi, Majid Givi

- Master of Geography and Tourism Planning - Faculty member of the University of Isfahan - PhD in Geography and Urban Planning - Faculty member of NAJA Institute of Law Enforcement and Social Studies

چکیده [English]

Tourist safety is one of the most important measures for the development of tourism industry and sustainability. In this research, it has been tried to identify the indicators affecting the security of tourists, the principles and indicators of security and comfort of tourists in tourist destinations and the host community and to implement them by the responsible organizations and the police force. In this research, the data are considered based on the applied purpose and based on the descriptive-analytical nature that the data used has been collected through a questionnaire and information and statistics of related organizations. Also, to collect information, library, documentary, study books, articles and dissertations, as well as field methods and interview tools have been used. The statistical population of this research has been in the questionnaire of tourists and tourism industry experts (tour guides and tourism specialists and trustees). Data analysis was performed using statistical software 19SPSS, Excel. Findings of this study include information and awareness of tourists in order to prevent accidents and reassure them to minimize travel risks, increase guest satisfaction, intensify and continue future trips and develop marketing operations, planning And the proper management of law enforcement forces in the city to ensure the security of tourists, infrastructure development and education and public participation of the citizens of Isfahan pointed out that finally a suitable model for providing tourism security standards in the city of Isfahan has been provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Isfahan city
  • tourism security
  • Law Enforcement
  • Sustainable Development