نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1-کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد 2- عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان

2 کارشناسی ارشد مدیریت

چکیده

زنان مهمترین و اثرگذار ترین افراد در جامعه و مهمترین عضو کانون هر خانواده هستند و برنامه ریزی هدفمند و راهبردی با اهداف مختلف امنیتی، فرهنگی، دینی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... برای اوقات فراغت زنان می تواند در کل خانواده و به تبع آن در سطح جامعه تاثیر گذار شود. امروزه پرداختن به امر اوقات فراغت جزء لاینفک مدیریت شهری و پیشگیری از آسیب های اجتماعی است به طوری که توجه به این موضوع و داشتن اوقاتی سالم و بهینه بالاخص جهت زنان، در برنامه اجرایی بسیاری از متولیان و مسئولین و دست اندرکاران قرار دارد. شهر اصفهان دارای 14 منطقه شهری است . مناطق مورد پژوهش ، منطقه 5 و 6 بوده که طبق آخرین سرشماری زنان 49 درصد از کل جمعیت هر کدام از مناطق را در بر گرفته اند بنابراین تعادل نسبی بین جمعیت زنان و مردان در این مناطق دیده می شود . هدف از انجام این پژوهش بررسی چگونگی گذران اوقات فراغت با تأکید بر مراکز تفریحی و رفاهی زنان در مناطق 5 و 6 شهر اصفهان است روش پژوهش بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی و همبستگی بوده که با روش میدانی و با کمک ابزار پرسشنامه و نرم افزارهای Excell Spss _ Gis و مدلهای تحلیلی برنامه ریزی عوامل استراتژیک ( (SWOT , SFAS , IFAS , EFAS به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در حال حاضر زنان ساکن مناطق 5 و 6 برای اوقات فراغت خود حضور محسوسی ندارند و  احساس امنیت در مراکز رفاهی و تفریحی، و خدمات و امکانات موجود در دسترس، مهمترین عوامل جلب آنها جهت گذران اوقات فراغت در مناطق پیش بینی شده خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating how women spend their leisure time with an emphasis on welfare and recreation centers Isfahan

نویسندگان [English]

  • Behnaz Madani Ahmad Shahivandi 1
  • mortexa eshaghi 2

1 1- Master of Geography and Tourism Planning, Islamic Azad University, Najafabad Branch 2- Faculty member of Isfahan University of Arts

2 naja

چکیده [English]

Women are the most important and influential people in the society and the most important members of every family, and purposeful and strategic planning with different security, cultural, religious, social, economic, political, etc. goals for women's leisure time in the whole family and to Consequently, it should be effective at the community level. Today, dealing with leisure is an integral part of urban management and prevention of social harms, so that paying attention to this issue and having healthy and optimal times, especially for women, is in the executive plan of many trustees, officials and stakeholders. The city of Isfahan has 14 urban areas. The study areas are areas 5 and 6, which according to the latest census of women cover 49% of the total population of each area, so there is a relative balance between the population of women and men in these areas. The purpose of this study is to investigate how to spend leisure time with emphasis on women's recreation and welfare centers in districts 5 and 6 of Isfahan. The research method is based on applied purpose and descriptive nature and correlation. Excell Spss _ Gis software and analytical models of strategic factor planning (SWOT, SFAS, IFAS, EFAS) have analyzed the data. Findings indicate that currently women living in areas 5 and 6 do not have a significant presence for their leisure time and the feeling of security in welfare and recreation centers, and available services and facilities, are the most important factors in attracting them to spend leisure time in Areas will be projected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leisure
  • Isfahan city areas
  • Women's recreation and welfare complexes
  • land use