نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

1- کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی- دانشگاه علوم انتظامی امین 2- دکتری مدیریت راهبردی دانشگاه دفاع ملی 3- دکتری مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی میزان تاثیر باورهای دینی بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی تعهد سازمانی (مطالعه موردی کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان اصفهان) بوده است.  جامعه آماری، کارکنان ستاد فرماندهی نیروی انتظامی اصفهان بوده است. با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران و از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم، تعداد 160 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. روش تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی و ابزارجمع آوری داده های تحقیق، پرسشنامه بوده است. یافته های پژوهش نشان داد که: باورهای دینی با نقش میانجی تعهد سازمانی بر عملکرد کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان اصفهان تاثیر معنی دار داشته است. بین باورهای دینی با تعهد سازمانی و بین باورهای دینی با عملکرد و بین تعهد سازمانی با عملکرد رابطه ی معنی دار وجود داشته است. میانگین میزان هر سه متغیر باورهای دینی، تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان ف.ا.ا.اصفهان بیشتر از سطح متوسط بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of religious beliefs on employee performance with the mediating role of organizational commitment (Case study of the staff of Isfahan Police Headquarters)

نویسنده [English]

  • Mehdi Hiran Yazdi- Mohammad Taghi Assar Yousef Mohammadi Moghadam

1- Master of Human Resource Management - Amin University of Law Enforcement Sciences 2- Doctor of Strategic Management, National Defense University 3- Doctor of Management, Allameh Tabatabai University

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of religious beliefs on employee performance with the mediating role of organizational commitment (a case study of employees of the Isfahan Police Headquarters). The statistical population was the staff of Isfahan Police Headquarters. Using Cochran's sample size formula and through stratified random sampling appropriate to the volume, 160 people were selected as the sample. The research method was descriptive and correlational and the data collection tool was a questionnaire. Findings showed that: Religious beliefs with the mediating role of organizational commitment had a significant effect on the performance of employees of the Isfahan Police Headquarters. There was a significant relationship between religious beliefs with organizational commitment and between religious beliefs with performance and between organizational commitment with performance. The average of all three variables of religious beliefs, organizational commitment and performance of Isfahan FA employees was higher than the average level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious beliefs
  • performance
  • organizational commitment
  • Law Enforcement Staff