نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

1- کارشناس ارشد مشاوره خانواده 2- عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان- جامعه شناس

چکیده

این پژوهش بر مبنای اهمیت بررسی آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی موبایلی در دوره نوجوانی و با توجه به اهمیت سواد رسانه‌ای به عنوان مفهوم مهمی در پیشگیری از این آسیب‌ها طراحی گردید. هدف این پژوهش بررسی تأثیر سواد رسانه‌ای بر آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی موبایلی در نوجوانان بود. در این پژوهش از نظریه­­های ارتباطات که در تعامل با سواد رسانه­ای هستند مانند نظریه استفاده و خشنودی و مدل­های سواد رسانه­ای الیزایت تومن و جیمز پاتر و همچنین از نظریه­های مرتبط با فضای مجازی مانند نظریه وابستگی، نظریه امپریالیسم فرهنگی، نظریه یادگیری اجتماعی و .. استفاده شد. روش پژوهش پیمایشی، جامعه آماری کلیه نوجوانان دانش‌آموز 18-16 ساله شهر اصفهان در سال 1394 است.
بررسی آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد سواد رسانه‌ای بر آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی موبایلی به طور کلی موثر است (000/0P≤). همچنین بین سواد رسانه‌ای و ابعاد آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی موبایلی (شامل آسیب خانوادگی، آسیب تحصیلی، آسیب سازگاری، آسیب اعتقادی و آسیب روانی) در نوجوانان دانش‌آموز همبستگی معناداری وجود دارد (01/0P≤) و با توجه به منفی بودن ضرایب همبستگی نشان می‌دهد که بین سواد رسانه‌ای و ابعاد آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی موبایلی در نوجوانان دانش‌آموز رابطه منفی وجود دارد. بر اساس نتایج پژوهش به منظور کاهش آسیب های فردی و اجتماعی ناشی از تحت تاثیر قرار گرفتن اخبار منتشره در فضای مجازی و بروز رفتارهای احساسی، می بایست سازو کار بومی شدن مفهوم سواد رسانه‌ای، تولید محتوای مناسب در حیطه فضای مجازی، گسترش آموزش در بستر محتوای آنلاین و آموزش مهارت تفکر انتقادی برای نوجوانان تدارک دیده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the extent and impact of adolescent media literacy on the occurrence of disturbances

نویسنده [English]

  • Farahnaz Maleki Seyed Ali Hashemianfar

1- Master of Family Counseling 2- Faculty member of Isfahan University - Sociologist

چکیده [English]

This study was designed based on the importance of examining the harms of mobile social networks in adolescence and considering the importance of media literacy as an important concept in preventing these harms. The aim of this study was to investigate the effect of media literacy on the harms of mobile social networks in adolescents. In this study, communication theories that interact with media literacy such as usage and satisfaction theory and media literacy models of Elizabeth Touman and James Potter, as well as cyberspace-related theories such as dependency theory, The theory of cultural imperialism, the theory of social learning, etc. were used. The research method is the statistical population of all adolescent students aged 16-18 years in Isfahan in 2015. Examination of the hypothesis test shows that media literacy is effective on the harms of mobile social networks in general (P≤0,000). There is also a significant correlation between media literacy and the dimensions of mobile social network injuries (including family injury, academic injury, adjustment injury, belief injury and psychological injury) in student adolescents (P≤0.01). And considering the negative correlation coefficients, it shows that there is a negative relationship between media literacy and the dimensions of mobile social network injuries in student adolescents. According to the research results, in order to reduce personal and social harms caused by the impact of news published in cyberspace and the occurrence of emotional behaviors, the mechanism of localization of media literacy, production of appropriate content in cyberspace, expansion of education in the field should be Provide online content and critical thinking skills training for teens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Media Literacy
  • Mobile Social Networks
  • Injuries of Mobile Social Networks