نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

1- کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان 2- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان- مدیریت گرایش رفتار سازمانی

چکیده

هدف این تحقیق مقایسه آسیب‌شناسی سازمانی از نظر رده‌های مختلف (پایین، میانی، بالا) کارکنان فرماندهی انتظامی شهر اصفهان بود. تحقیق حاضر به شیوه کمی و با استفاده از روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شد. اطلاعات با استفاده از مقیاس هشت بعدی آسیب‌شناسی سازمانی برگرفته از مدل وایزبورد  که دارای 40 گویه است جمع آوری شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان فرماندهی انتظامی شهر اصفهان بود که به دلیل محدود بودن (مشخص بودن) حجم جامعه آماری از فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه استفاده ‌شد و نمونه‌گیری و توزیع پرسشنامه‌ها به‌صورت احتمالی و شیوه خوشه‌ای انجام شد. در مجموع 430 پرسشنامه توزیع شد. داده‌های تحقیق با استفاده از نرم افزار spss22  و با استفاده از آزمون‌های تفاوت میانگین تی تک نمونه‌ای و آزمون F تحلیل شد. نتایج بررسی سوال‌های تحقیق نشان داد که  بین رده‌های مختلف کارکنان ناجا از نظر درک شش بعد "اهداف سازمانی"،  "ساختار سازمانی"، "روابط سازمانی"، "رهبری سازمانی"، "سیستم پاداش دهی سازمانی" و "درک خانواده‌ مداری در سازمان" تفاوت وجود داشت (05/>Sig). اما از نظر دو بعد "ساز و کار سازمانی" و "نگرش به تغییر" تفاوتی بین رده‌های مختلف کارکنان ناجا وجود نداشت. بررسی آزمونt  نشان داد که میانگین نمره در حوزه‌های هشت گانه مورد بررسی به طور معناداری بالاتر از حد متوسط بود. (P-value < 0/05). حوزه روابط سازمانی دارای کمترین مشکل (بالاترین حد مطلوبیت) و حوزه سیستم پاداش دهی سازمانی دارای بیشترین مشکل (پایین‌ترین حد مطلوبیت) در سازمان نیروی انتظامی بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of organizational injuries in terms of high and low levels of the organization (Case study: Isfahan police command staff)

نویسنده [English]

  • Ahmad Reza Kaviani Akbar Etebarian

1- Master of Management of Islamic Azad University of Khorasgan 2- Faculty member of Islamic Azad University, Khorasgan Branch - Organizational Behavior Management

چکیده [English]

The purpose of this study was to compare organizational pathology in terms of different categories (lower, middle, upper) of Isfahan police command staff. The present study was conducted quantitatively using a survey method and a questionnaire. Data were collected using an eight-dimensional organizational pathology scale derived from the 40-item Wiseboard model. The statistical population of the study included all employees of Isfahan Disciplinary Command. Due to the limited (specific) volume of the statistical population, the Cochran's formula was used to determine the sample size and sampling and distribution of questionnaires were done in a probabilistic and cluster manner. A total of 430 questionnaires were distributed. Research data were analyzed using spss22 software and the difference between the mean t-sample and F test. The results of the research questions showed that among the different categories of NAJA employees in terms of understanding the six dimensions of "organizational goals", "organizational structure", "organizational relationships", "organizational leadership", "organizational reward system" and "understanding family orientation in the organization "There was a difference (Sig> 0.05). But in terms of the two dimensions of "organizational mechanism" and "attitude to change", there was no difference between different categories of NAJA staff. The t-test showed that the mean score in the eight domains was significantly higher than the average. (P-value <0/05). The field of organizational relations had the least problem (highest utility) and the field of organizational reward system had the most problem (lowest utility) in the law enforcement organization

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational pathology
  • high ranks
  • low ranks
  • Naja
  • organizational structure