نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

1- کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی- برنامه ریزی توسعه 2- عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان 3- کارشناس ارشد مشاوره خانواده

چکیده

هدف این پژوهش تحلیل ادراک سه گونه­ اصلی گردشگران داخلی ایران (مشتمل بر گردشگران مذهبی، فرهنگی-تاریخی و اکوتوریست­ها) از ابعاد مختلف مخاطرات احتمالیِ مقصدهای مشهد، اصفهان و همچنین پارک ملی توران در استان سمنان است. مدل این پژوهش برای هر نمونه آماری مربوط به مسافرانی است که مقصدهای فوق را برای گردشگری انتخاب کرده و در حین سفر هستند. روش نمونه گیری سیستماتیک تصادفی به مدت یک هفته مستمر در میدان امام اصفهان و حرم امام رضا(ع) در مشهد مقدس و در پارک ملی توران به روش نمونه­گیری در دسترس در میان افراد توزیع و تکمیل شد. مهمترین نتایج حاصله از مدل ساختاری این تحقیق که به روش حداقل مربعات جزئی (PLS= Partial Least Squares) و با استفاده از نرم افزار PLS تحلیل شد که گویای تاثیرگذاری متغیرهای جمعیت شناختی بر احساس مخاطرات مقصد) در هر سه گروه گردشگران است. همچنین دو گروه گردشگران فرهنگی و مذهبی، از ادراک های مشابه از ابعاد مختلف مخاطرات برخوردارند اما گروه اکوتوریست ها، با این دو گروه متفاوت است که گویای تاثیر انگیزه سفر بر ادراک مخاطرات سفر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors affecting the perception of travel hazards in the three main types of tourism in Iran

نویسنده [English]

  • Mohammad Sharifi Tehrani Ahmad Shahivandi _ Rezvan Forghani

1- Master of Tourism Management - Development Planning 2- Faculty member of Isfahan University of Arts 3- Master of Family Counseling

چکیده [English]

 The purpose of this study is to analyze the perception of three main types of domestic tourists in Iran (including religious, cultural-historical tourists and ecotourists) of different dimensions of possible hazards to destinations in Mashhad, Isfahan and Turan National Park in Semnan province. The model of this research for each statistical sample is related to travelers who have chosen the above destinations for tourism and are traveling. The systematic random sampling method was distributed and completed for one consecutive week in Imam Square of Isfahan and Imam Reza (AS) Shrine in Holy Mashhad and in Turan National Park by available sampling method. The most important results of the structural model of this study, which was analyzed by partial least squares method (PLS = Partial Least Squares) and using PLS software, which shows the effect of demographic variables on the sense of destination hazards in all three groups of tourists. Also, the two groups of cultural and religious tourists have similar perceptions of different dimensions of risks, but the group of ecotourists is different from these two groups, which indicates the effect of travel motivation on the perception of travel risks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious tourists
  • Cultural-historical tourists
  • ecotourists
  • perceived dangers of tourist destinations
  • tourist destinations of Isfahan
  • Mashhad and Turan National Park