نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

1- کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری 2- دکتری روابط بین الملل. عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد شهرضا. 3- دکترای علوم سیاسی

چکیده

در کشورهای پیشرو در صنعت گردشگری همواره به دنبال روش‌های ارتقاء امنیت در کشورشان هستند زیرا زیربنای تمام جاذبه های گردشگری امنیت است. 14 شاخص در معیارهای جهانی وجود دارد که در رضایتمندی و جذب گردشگر موثر است و در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. این شاخص ها عبارت­اند از: بیمه گردشگری، تصادفات، جرم و جنایت، ثبات سیاسی (داخلی)، وضعیت بهداشت، حوادث طبیعی، ناامنی­های سیاسی (منطقه‌ای)، جنگ­های بین­المللی، حفظ حریم شخصی و خصوصی گردشگران، وجود پلیس گردشگر، امنیت مالی و پولی، تبلیغات منفی بیگانگان، امنیت دینی و امنیت قضایی. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی از نوع کاربردی است. در این بررسی وضعیت ایران از منظر گردشگران بر اساس یافته­های حاصل از روش دلفی و مدل AHP، به دست آمده که در نتیجه آن، معیار «امنیت گردشگری» با ضریب 162/0 در مرتبه دوم اهمیت در ارتباط با مهم‌ترین معیارهای مؤثر بر توسعه گردشگری قرار گرفت. با توجه به آزمون T از بین شاخص­های امنیتی توسعه گردشگری در کشور ایران، بالاترین میانگین مربوط به شاخص امنیت مالی و پولی (27/3) و پایین‌ترین میانگین مربوط به شاخص پلیس گردشگر (25/2) است با تلفیق هر 14 عامل برای مشخص شدن وضعیت امنیت گردشگری در ایران، مقدار به‌دست‌آمده برابر با 1/3 است. این مقدار هرچند برای کشور ایران به‌عنوان کشوری با جاذبه­های توریستی فراوان ایده­آل نیست ولی نامطلوب هم تلقی نمی­شود؛ زیرا این مقدار تقریباً برابر با میانگین ارزش تست (عدد 3) بوده و می­توان گفت وضعیت شاخص­های امنیت گردشگری کشور در وضعیت متوسطی قرار دارند. در نهایت نتایج به دست آمده از مدل الکتر نشان می­دهد بر اساس 14 شاخص مؤثر بر امنیت گردشگری، وضعیت ایران نسبت به کشورهای پیشرو در صنعت گردشگری وضعیت مطلوبی به حساب نمی آید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ranking of tourism security indicators in Iran according to international standards

نویسنده [English]

  • Saeed Khalili Mohammad Reza Aqarbparast Davood Afshari

1- Master of Geography and Urban Planning 2- 2- Doctor of International Relations. Faculty member of Shahreza Azad University. 3- 3- Doctor of Political Science

چکیده [English]

In the leading countries in the tourism industry, they are always looking for ways to improve security in their country, because security is the basis of all tourist attractions. There are 14 indicators in the global criteria that are effective in tourist satisfaction and attraction and have been examined in this study. These indicators include: tourism insurance, accidents, crime, political stability (domestic), health status, natural disasters, political (regional) insecurities, international wars, privacy of tourists Existence of tourist police, financial and monetary security, negative propaganda of foreigners, religious security and judicial security. The research method is descriptive-analytical of applied type. In this study, the situation of Iran from the perspective of tourists based on the findings of the Delphi method and the AHP model, has been obtained, as a result of which the criterion of "tourism security" with a coefficient of 0.162 in the second order of importance Tourism development was included. According to the T test, among the security indicators of tourism development in Iran, the highest average is related to the financial and monetary security index (3.27) and the lowest average is related to the tourist police index (2.25) by combining all 14 factors. To determine the security situation of tourism in Iran, the value obtained is equal to 1/3. Because this value is almost equal to the average value of the test (number 3) and it can be said that the country's tourism security indicators are in a moderate state. Finally, the results obtained from the electric model show that based on 14 indicators affecting tourism security, the situation in Iran is not a favorable situation compared to leading countries in the tourism industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • Tourism
  • Leading countries in the tourism industry
  • Iran