تحلیلی بر مسائل حقوقی جهانگردی در ایران
1. تحلیلی بر مسائل حقوقی جهانگردی در ایران

مهنام بیک محمدی

دوره 1400، شماره 28 ، تابستان 1400، ، صفحه 121-130

چکیده
  سیر و سیاحت و گذران اوقات فراغت از گذشته دور با اهداف مختلف و انگیزه های گوناگون وجود داشته است و انسانها به خاطر نیازهای روحی، روانی،ارضاء حس کنجکاوی، ماجراجوئی و... دست به حرکتهای جهانگردی زده اند. این ...  بیشتر
بررسی چگونگی گذراندن اوقات فراغت زنان با تاکید بر مراکز رفاهی و تفریحی شهر اصفهان
2. بررسی چگونگی گذراندن اوقات فراغت زنان با تاکید بر مراکز رفاهی و تفریحی شهر اصفهان

بهناز مدنی احمد شاهیوندی؛ مرتضی اسحاقی

دوره 1399، شماره 23 ، بهار 1399، ، صفحه 137-166

چکیده
  زنان مهمترین و اثرگذار ترین افراد در جامعه و مهمترین عضو کانون هر خانواده هستند و برنامه ریزی هدفمند و راهبردی با اهداف مختلف امنیتی، فرهنگی، دینی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... برای اوقات فراغت زنان ...  بیشتر