تحلیل جرم شناختی بازی‌های رایانه‌ای
1. تحلیل جرم شناختی بازی‌های رایانه‌ای

قدرت الله خسرو شاهی- خدیجه طهماسبی قرابی

دوره 1399، شماره 24 ، تابستان 1399، ، صفحه 77-101

چکیده
  امروزه تقریباً حدود دو قرن است که صنعت و فنّاوری دنیای بشر را تسخیر کرده و به‌صورت لجام‌گسیخته‌ای زندگی‌اش را در سیطره خود درآورده است به‌طوری‌که بشر به‌شدت به این صنعت و فنّاوری وابسته شده و ناگزیر ...  بیشتر