علل و انگیزه های خشونت و پرخاشگری در اغتشاشات و آشوبگری از منظر روانشناختی
1. علل و انگیزه های خشونت و پرخاشگری در اغتشاشات و آشوبگری از منظر روانشناختی

احمد نورعلی- رسول صالحی

دوره 1399، شماره 24 ، تابستان 1399، ، صفحه 121-142

چکیده
  امنیت هر جامعه ای از مهمترین عوامل حیاتی در بقای کشور و حفظ حاکمیت ارضی و سیاسی آن می باشد که در هر کشوری می بایستی این امنیت با ابزارهای مختلف به صورت پایدار حفظ و استمرار داشته باشد . در بسیاری از مواقع ...  بیشتر
روش های تحلیل رفتار جمعی و مقابله با اغتشاشات و تجمعات غیرقانونی
2. روش های تحلیل رفتار جمعی و مقابله با اغتشاشات و تجمعات غیرقانونی

محمد حسن جهانگیری؛ مجید فرد ایمانلو

دوره 1397، شماره 15 ، بهار 1397، ، صفحه 49-75

چکیده
  امنیت هر جامعه ای از مهمترین عوامل حیاتی در بقای کشور و حفظ حاکمیت ارضی و سیاسی آن می باشد که در هر کشوری می بایستی این امنیت با ابزارهای مختلف به صورت پایدار حفظ و استمرار داشته باشد . در بسیاری از مواقع ...  بیشتر