بررسی تاثیر طرح انضباط اجتماعی بر پیشگیری از سرقت موتورسیکلت در شهرکاشان
1. بررسی تاثیر طرح انضباط اجتماعی بر پیشگیری از سرقت موتورسیکلت در شهرکاشان

ابراهیم خلفی؛ اکبر سلیمی؛ مهدی معصوم بیگی

دوره 1399، شماره 26 ، زمستان 1399، ، صفحه 51-74

چکیده
  یکی از وظایف ذاتی پلیس پیشگیری از جرم است. پلیس هم برای انجام این مسولیت طرح‌های گوناگونی را اجرا می‌کند. در تحقیق حاضر با هدف شناسایی میزان تاثیر اجرای طرح انضباط اجتماعی بر پیشگیری از سرقت موتورسیکلت ...  بیشتر